نمایش # 
عنوان نمایش از %s
آیین نامه غیرفعال نمودن کارپوشه مودیان موضوع تبصره ماده (24) قانون مالیات بر ارزش افزوده 15 آبان 1401
بخشنامه: 200/22961/دچاپ مطلب تمدید مهلت تسلیم اظهار نامه مالیات بر عملکرد سال 1400 15 تیر 1401
نحوه اعمال ماده 257 قانون مالیات های مستقیم 26 دی 1400
ارسال دادنامه های شماره 140009970905810279 مورخ 1400/02/28، شماره 140009970905811415 مورخ 1400/06/02 و شماره 140009970905811416 مورخ 1400/06/02 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و اصلاح بخشنامه شماره 200/98/44 مورخ 1398/05/14 26 دی 1400
ارسال دادنامه شماره 140009970905812344 مورخ 1400/08/18 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال جز الف بند 5 بخشنامه شماره 200/474 مورخ 1392/01/21 26 دی 1400
ارسال تصویر آیین نامه اجرایی موضوع تبصره (7) ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 02/03/1400 26 دی 1400
ارسال دادنامه شماره 140009970905810490 مورخ 1400/03/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تبصره ماده 7 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم 26 دی 1400
رفع ابهام از بند 6 دستورالعمل شماره 230/8932/د مورخ 1400/02/22 26 دی 1400
ترتیبات اجرائی نحوه وصول بدهی بدهکاران 26 دی 1400
برنامه ریزی اجرای فرآیند حسابرسی مالیاتی اظهارنامه های عملکرد سال 1399 مودیان با اهمیت شناسایی شده ناشی از خروجی اول درافتی از سامانه سنجش ریسک مودیان به صورت همزمان در تمامی منابع مالیاتی 26 دی 1400

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز