مشوق‌های بیمه‌ای سهم کارفرما

معاونین محترم...
ادارات کل ستادی‏/ دفاتر مستقل‏/ ادارات کل استانها و شعب
با سلام:
باتوجه به مصوبه جلسه مورخ 15‏‏/1‏‏/96 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موضوع ابلاغیه شماره 8799 مورخ 30‏‏/1‏‏/96 معاون اول رئیس جمهور درخصوص "بسته های رونق تولید واشتغال" و مصوبه مورخ 5‏‏/11‏‏/95 شورای عالی اشتغال درخصوص "دستورالعمل اجرایی طرح مشوق های بیمه کارفرمایی" موضوع دستور ضمیمه نامه 76620 مورخ 28‏‏/4‏‏/96 وزیر‌محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نامه شماره 138512 مورخ 22‏‏/7‏‏/96 معاونت محترم توسعه کار آفرینی و اشتغال(تصاویر پیوست)و بند (ت) ذیل ماده (7)آئین نامه اجرائی تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور به شماره تصویبنامه 126375‏/ت54782هـ مورخ 10‏/10‏/96 هیات محترم وزیران و اصلاحات بعدی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 223 مورخ 5‏/1‏/97 (تصویر پیوست) با هدف ترغیب و تشویق کارفرمایان کارگاههای تولیدی و خدماتی به استفاده نیروی کار جدید جهت اجرا، نظر واحدهای اجرائی را به مفاد این دستوراداری و رعایت نکات مربوطه جلب می‌نماید:
بخش اول :تعاریف و شرایط
1- کارفرما: شخص حقیقی یا حقوقی است که در ماده (3) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369و بند (4) ماده (2) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 تعریف شده و اداره کارگاه و موسسات موضوع این دستوراداری را برعهده دارد.
2- نیروی کار جدید: افراد دانش آموخته دانشگاهی که در سال 97پس از صدور این دستور اداری در یکی از کارگاههای موصوف بکار گرفته شده و دارای شرایط ذیل می  باشند.                                                                                                 
2‏‏-1‏‏- بیکاران دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که حداقل سه ماه از ثبت نام آنها در مراکز کاریابی و مشاوره ای سپری شده است.
2‏‏-2‏‏- حداکثر سن برای مقطع کارشناسی (25)سال تمام، برای مقطع کارشناسی ارشد(28) سال و برای مقطع دکترا(32) سال است. به حداکثر سن دانش آموختگان جویای کار پسر که دوره خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند، دو سال اضافه می‌شود.
2‏‏-3‏‏- عدم سابقه بیمه تامین اجتماعی بیش از یکسال قبل از ثبت نام.
2‏‏-4‏‏- ثبت نام در مراکز کاریابی خصوصی دارای مجوز و یا سامانه کارورزی.
تبصره: نیروی کار جدید مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما از بین افرادی انتخاب می شود که در دفاتر کاریابی غیردولتی دارای مجوز بعنوان جوینده کار ثبت نام نموده باشد. در شهرها یا بخشهای فاقدکاریابی غیر دولتی، تائیدیه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مبنی بربیکار بودن فرد ضرورت دارد.
2‏-5‏- الزام دانش آموختگان پسر به دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت نظام وظیفه.
3‏- کارگاه مشمول: کارگاههای تولیدی و خدماتی طبق تبصره (2) ذیل بند (ت) آئین نامه هیات وزیران به شماره فوق الذکر با لحاظ شرایط ذیل:
3‏‏-1‏‏- دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع رسمی کشور.
3‏‏-2‏‏- دارای کد بیمه کارگاهی و حداقل دونفر تحت پوشش بیمه.
تبصره1: کارگاههای جدیدالتاسیس در زمان اجرای طرح، از شمول این دستوراداری مستثنی خواهند بود.
4- مشوق بیمه ای: وجهی معادل حق بیمه سهم کارفرمای نیروی کار جدید که از محل تبصره 14 قانون بودجه سالهای96 و 97 کل کشور که جهت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تخصیص یافته است و بصورت ماهیانه و مستمر به سازمان تامین اجتماعی در چارچوب طرح مربوطه پرداخت می شود.
5- سامانه: سامانه نرم افزاری مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی:  rasad_eshteghal.ir که اطلاعات مربوط به طرح در آن درج می‌گردد.
بخش دوم: نحوه اجرای مشوق بیمه ای
6- کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول این دستوراداری درصورت بکارگیری نیروی کار جدید و احراز شرایط ذکر شده از مشوق بیمه ای (معافیت از پرداخت 20درصد حق بیمه سهم کارفرما) حداکثر تا پایان سال 97(در صورت تامین و تخصیص اعتبار مربوطه براساس قوانین بودجه سنواتی سال 97) مشروط به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مقرر مطابق مواد 28و 39 قانون تامین اجتماعی بهره مند خواهند بود.
7- کارگاههای مشمول این طرح، به ازای هر دو نفربیمه شده، صرفاً مجاز به استخدام یک نفر نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی هستند. مثال: کارگاهی که دارای 4نفر بیمه شده می باشد می تواند 2نفر نیروی کار به شرح این دستورالعمل جذب نماید. چنانچه تمایل به جذب یک نفر نیروی کار جدید دیگر باشد لازمست که 2نفر دیگر بیمه شده جذب و حق بیمه آنها را کامل ارسال و پرداخت نماید تا نفر سوم را در ماه آتی بتواند جذب و از مزایای این دستورالعمل برخوردار گردد.
8- معرفی نیروی کار جدید توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال تصویر پرینت ثبت نام  شاغل و کارگاه (تصویر پیوست) منضم به نامه ثبت شده جهت شعبه ذیربط خواهد بود که در دبیرخانه شعبه به ثبت می رسد.
9-  تعداد نیروی کار جدید، بر اساس نیروی کار مازاد نسبت به بیشترین تعداد بیمه شدگان در سه ماهه آخر قبل از زمان بکارگیری نیروی کار جدید با رعایت دستورالعمل اجرائی 4683‏‏/96‏‏/1000 مورخ 4‏‏/5‏‏/96 و تاکید به رعایت تبصره ذیل بند 2 این دستوراداری می باشد.
10- چنانچه به هر طریقی احراز گردد، نیروی کار جدید معرفی شده در کارگاه، مشمول مشوق بیمه ای نبوده و یا از طریقی به غیر از طرق ذکر شده در کارگاه جذب شده است بلافاصله از شمول طرح مشوق بیمه ای حذف و کارفرمای کارگاه از مزایای این دستوراداری محروم گردیده و می بایست مطابق قوانین و مقررات جاری نسبت به پیگیری ضرر و  زیان وارده از وی اقدام لازم بعمل آید.
11- درصورتیکه برای شعبه احراز گردد که کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی، منحصراً به جهت استفاده از مزایای این دستوراداری همان نیروی کار قبلی را بعنوان نیروی کار جدید جذب نموده است، فرد مورد نظر جزء نیروهای کاری کارگاه محسوب و از شمول این دستور اداری خارج خواهد بود.
بخش سوم :سایر
12-  هر نیروی کار منحصراً از طریق یک کارگاه مشمول این دستور اداری خواهد بود.
13- شعب مکلفند به صورت ماهانه گزارش میزان مشوق بیمه ای سهم کارفرما و تعداد نیروی کار جدید مشمول مشوق هر ماه را حداکثر ظرف10روز ابتدائی ماه بعد به ادارات کل استان تابعه ارسال و اداره کل مزبور نیز حداکثر تا پانزدهم ماه نسبت به تجمیع و ارسال آمار مربوطه به اداره کل وصول حق بیمه اعلام تا مراتب توسط ستاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت تسویه حساب با سازمان اقدام نماید.
14- شركت مشاور مدیریت و خدمات ماشيني تأمين مكلف است در اسرع وقت نسبت به تهيه و ساخت نرم‌ افزار مربوطه به شرح این دستور اداری اقدام و همچنین آمار موضوع بند (13) بصورت ماهانه در شعبه قابل اخذ و در گزارش وصولی منعکس گردد.

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز