***تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 ق م مستقیم

شماره: 230/739/د

تاریخ: 1399/01/18

بخشنامه

 

739

99

ماده 143

م

 

مخاطبان/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

 

تائیدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس و نیز بورس کالا موضوع بخشودگی مقرر در ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه شماره 52080/210/د مورخ 15/10/1398 معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، به منظور اعمال بخشودگی موضوع ماده 143 قانون مالیاتهای مستقیم، به پیوست تعداد یک برگ فهرست مربوط به 9 مورد تاییدیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس از تاریخ 10/12/1398 لغایت 28/12/1398 مربوط به دوره های مالی مندرج در فهرست مذکور موضوع پیوست نامه شماره 62304/122 مورخ 28/12/1398 سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال می‌گردد. همچنین حسب اعلام سازمان مزبور، ردیف شماره 20 جدول شماره یک پیوست نامه شماره 53910/122 مورخ 20/6/1398 سازمان مزبور درخصوص فهرست تأییدیه های شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس (پیوست بخشنامه 55/98/230 مورخ 25/6/1398) مربوط به سال 1397شرکت پتروشیمی شیراز می باشد.

مقتضی است ادارات امور مالیاتی با عنایت به لیست پیوست و تأییدیه های مربوط وفق مقررات اقدام نمایند. بدیهی است سایر موارد نیز به محض دریافت متعاقبا ارسال خواهد شد.

محمد مسیحی

معاون درآمدهای مالیاتی

تاریخ اجرا:

مدت اجرا:

مرجع ناظر:

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز