اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 200/99/60 مورخ 1399/08/14 در خصوص اصلاح مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

شماره: 200/99/75

تاریخ: 1399/10/22

بخشنامه

 

75

99

95

م

 

مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

اصلاح تاریخ اجرای بخشنامه شماره 200/99/60 مورخ 1399/08/14 در خصوص اصلاح مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31

پیرو بخشنامه شماره 200/99/75 مورخ 1399/08/14 و با عنایت به نامه شماره  2/128639 مورخ 1399/08/25 مدیر کل محترم دفتر وزارتی مبنی بر موافقت وزیر محترم اموراقتصادی و دارایی با تاریخ پیشنهادی سازمان امور مالیاتی کشور برای اجرای اصلاحیه مواد 2 و 3 آیین نامه اجرایی موضوع ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب 1394/04/31 بدینوسیله اعلام می دارد:

مفاد تغییرات مواد 2 و 3 آیین نامه مذکور که طی بخشنامه شماره 200/99/60 مورخ 1399/08/14 ابلاغ شده، در مواردی که برای صاحبان مشاغل تکالیف بیشتری نسبت به آیین نامه قبلی ایجاد می نماید از عملکرد سال 1400 (1400/1/1) اجرایی بوده و درخصوص سایر صاحبان مشاغل از عملکرد سال 1398 (1398/1/1) اجرایی می باشد.

امید علی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا: مطابق  بخشنامه

مدت اجرا: .....

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز