عدم لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی دریافتی در سامانه صورت معاملات فصلی

 

شماره: 200/1400/13

تاریخ: 1400/02/29

بخشنامه

 

13

1400

ماده 169

م

 

مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

عدم لزوم درج اطلاعات مربوط به تسهیلات بانکی دریافتی در سامانه صورت معاملات فصلی

نظر به مکاتبات عدیده مودیان مالیاتی در ارتباط با نحوه عمل ادارات امور مالیاتی در مطالبه جرائم موضوع ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 و (169) مکرر اصلاحی مصوب 1380/11/27 قانون مالیات ­های مستقیم نسبت به مبالغ تسهیلات بانکی دریافتی از بانک­ها، صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاون، صندوق­ های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق­ های قرض ­الحسنه و همچنین سود، کارمزد و جریمه­ های پرداختی به اشخاص مذکور و به منظور ایجاد وحدت رویه در نحوه عمل ادارات کل و جلوگیری از بروز اختلافات مالیاتی ناشی از  این اقدامات، مقرر می ­دارد:

 -1به موجب بند (ح) ماده (1) آیین نامه اجرایی تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات ­های مستقیم، معامله عبارت است از«هرگونه فعالیت اعم از تجاری و غیرتجاری که منجر به خرید کالا و خدمات و دارایی یا تحصیل درآمد در ازای فروش کالا و دارایی یا ارائه خدمت برای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل قانون یاد شده می­ شود.» بنابراین با توجه به تعریف ارائه شده، دریافت/ پرداخت تسهیلات بانکی معامله تلقی نمی­ شود. لذا اشخاص موضوع ماده (9) آیین ­نامه تبصره (3) ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­ های مستقیم حسب مورد برای ارسال فهرست تسهیلات بانکی دریافتی/ پرداختی در چارچوب مقررات تبصره (3) ماده (169) قانون مزبور، تکلیفی نخواهند داشت.در این راستا ادارات امور مالیاتی مجاز به مطالبه جریمه موضوع ماده (169) اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­ های مستقیم از بابت عدم ارائه فهرست تسهیلات بانکی از مودیان ذی­ربط نمی ­باشند.

-2به استناد ماده (13) آیین­ نامه فوق الذکر، سود و کارمزد و جریمه­ های بانک­ها، صندوق ضمانت سرمایه ­گذاری تعاون، صندوق­های حمایت از توسعه بخش کشاورزی، موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز و صندوق های قرض ­الحسنه، برای دریافت کننده و پرداخت کننده، از شمول ارسال فهرست معاملات خارج می­ باشد.

-3در اجرای مقررات ماده (169) مکرر اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات های مستقیم و فصل چهارم آیین ­نامه اجرایی موضوع تبصره (5) ماده مذکور، بانک­ها و موسسات اعتباری مکلف به ارائه فهرست و اطلاعات تسهیلات بانکی اعطایی، اعم از تسهیلات به صورت ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود به سازمان امور مالیاتی می­ باشند. عدم ارائه اطلاعات تسهیلات اعطایی مذکور به موجب تبصره (1) ماده مزبور، علاوه بر مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات مربوطه با مودی، مشمول جریمه ­ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات می­ باشد.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا:

1395/01/01

مدت اجرا:

مطابق بخشنامه

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

مقرره های منسوخ شده: مفاد جزء (الف) بند (5) بخشنامه شماره 200/474 مورخ 1392/01/21 موضوع مطالبه جریمه ای معادل یک درصد (%1) مبلغ تسهیلات از بانک ها یا موسسات اعتباری

ورود به سایت



آخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز