ابلاغ مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/02/11 (پروانه کسب یا کار، بخشودگی جرایم، امهال)

شماره: 200/1400/14

تاریخ: 1400/03/04

بخشنامه

 

14

1400

مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/02/11

س

 

مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ابلاغ مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا مورخ 1400/02/11  (پروانه کسب یا کار، بخشودگی جرایم، امهال)

ضمن ارسال تصویر مصوبات شصت و هفتمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا موضوع نامه شماره 13826 مورخ 1400/02/11 رییس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، احکام مالیاتی مصوبات مذکور به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می شود:

«4. حمایت های مالیاتی

- صدور، تجدید و یا تمدید پروانه کسب یا کار اشخاص حقیقی و حقوقی، موضوع ماده (186) قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ 1400/06/31 نیاز به استعلام و ارایه گواهی پرداخت یا ترتیب پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده، نخواهد داشت.

- صنوف به شدت آسیب دیده از ویروس کرونا که فهرست آنها به تصویب کار گروه مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا می رسد:

الف: از بخشودگی کامل جرایم مربوط به عدم تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده اشخاص حقیقی در موعد مقرر قانونی برای دوره های دوم و سوم سال 1399 برخوردار می شوند.

ب : اقساط معوق و سررسید شده مالیات بر عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده طی سال 1399 آنان حداکثر تا تاریخ 1400/03/31 امهال می گردد.»

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا:

مطابق بخشنامه

مدت اجرا:

مطابق بخشنامه

 

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز