تعیین تکلیف اظهارنامه های مالیاتی عملکرد 1398

شماره: 24815/230

تاریخ: 04/05/1400

 

رئیس محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران

مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ

مدیر کل  محترم امور مالیاتی

باسلام و احترام

با عنایت به مکاتبات مورخ 27/04/1400  این معاونت عنوان معاون محترم فناوری­ های مالیاتی با موضوع "ارسال فهرست باقیمانده مودیان صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی دارای اظهارنامه عملکرد سال 1398 حائز شرایط بند 6 دستورالعمل شماره 508/99/200 مورخ 07/03/1399 برای قرارگیری در انباره حسابرسی " و موضوع "اجرای مفاد ماده 97 قانون مالیات­ های مستقیم برای مودیان صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی شناسایی شده با ریسک پایین" ، این معاونت در اجرای تکالیف مقرر در مفاد دستورالعمل یاد شده  و همچنین تکالیف مقرر در مفاد صورتجلسه مورخ 27/11/1399، وضعیت رتبه ریسک کلیه اظهارنامه ­های مالیاتی عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی را که در موعد مقرر قانونی به سازمان تسلیم شده است و معاونت فناوری­ های مالیاتی در مکاتبات مختوم به نامه شماره 23903/271/د مورخ 26/04/1400 دفتر علوم داده ­های مالیاتی نتیجه خروجی ناشی از اعمال موتور سنجش ریسک تعیین شده برای آنها را به این معاونت ارسال نموده بود را تعیین تکلیف و فهرست آنها را در قالب 6  دسته تحت عناوین "فارغ از رتبه ریسک" ، "دارای ریسک بالا" ،"دارای ریسک متوسط"، "دارای ریسک پایین(صدور اوراق قطعی مستقیم سیستمی)" ،"اظهارنامه ­های حائز شرایط  قسمت اخیر تبصره (3) ماده (22) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم ( احراز انجام فعالیت از طریق کنترل سیستمی- دارای ریسک بالا- الزام به حسابرسی)" و " اظهارنامه­ های حائز شرایط  قسمت اخیر تبصره (3) ماده (22) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­های مستقیم ( لزوم کنترل انجام فعالیت مودی به صورت غیر سیستمی توسط اداره کل  و در صورت احراز انجام فعالیت، الزام به قرار دادن مودی در انباره حسابرسی توسط اداره امور مالیاتی مربوطه و انجام فرآیندحسابرسی)"، به معاونت فناوری­ های مالیاتی برای انجام اقدامات مقتضی ارسال و رونوشت نامه­ های صادره را برای اطلاع ، پیگیری از معاونت فناوری­های مالیاتی  و انجام امور قانونی مرتبط ، به ادارات کل امور مالیاتی مربوطه ارسال نموده است. با عنایت به توضیحات فوق و با توجه به اندک مهلت زمان قانونی باقی­مانده در اجرای مفاد ماده (156) قانون مالیات­های مستقیم برای حسابرسی اظهارنامه­ های عملکرد سال 1398 صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی که در موعد مقرر به سازمان امور مالیاتی تسلیم شده ­اند، ضروری است ادارات کل امور مالیاتی نسبت به بررسی­ دقیق پرونده­ های مالیاتی و تعیین تکلیف کلیه اظهارنامه­ های دریافتی در موعد مقرر قانونی عملکرد سال 1398 بر اساس فهرست پیوست رونوشت نامه ­های ارسالی به آن ادارات کل  و مستندات موجود در سامانه داشبورد مدیریتی سامانه سنیم اقدام ودر صورت شناسایی اظهارنامه مالیاتی تسلیمی در موعد مقرری در منابع مالیاتی صاحبان مشاغل و اشخاص حقوقی برای عملکرد سال 1398 که  اطلاعات آن اظهارنامه در فهرست موارد تعیین تکلیف شده ارسالی این معاونت به معاونت فناوری ­های مالیاتی درج نشده باشد، ضمن ارسال فهرست این دسته از اظهارنامه ­ها حداکثر تا تاریخ 10/05/1400 به دفتر حسابرسی مالیاتی،  با قید آنی  و در اجرای مفاد تبصره (1) ماده (24) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (219) قانون مالیات­ های مستقیم، مودی ذی­ربط را به عنوان مودی دارای ریسک بالا در انباره حسابرسی ادارات امور مالیاتی مربوطه قرار داده و نسبت به انجام فرآیند حسابرسی اظهارنامه ­های عملکرد سال 1398 مودی حسب مورد  اقدام مقتضی در مواعید مقرر در قانون معمول نمایند.

محمد مسیحی

معاون درآمدهای مالیاتی

 

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز