بخشنامه: 200/1402/4چاپ مطلب ارسال نظریه شماره 49868/8524 مورخ 1402/01/23 معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ابهام مربوط به شمول جریمه موضوع ماده (108) قانون امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی

شماره: 200/1402/4

تاریخ: 1402/02/17

بخشنامه

 

4

1402

قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

الف

 

مخاطبان/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ارسال نظریه شماره 49868/8524 مورخ 1402/01/23 معاونت حقوقی ریاست جمهوری درخصوص ابهام مربوط به شمول جریمه موضوع ماده (108) قانون امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی

نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری به شماره 49868/8524 مورخ 1402/01/23 درخصوص ابهام مربوط به شمول جریمه موضوع ماده (108) قانون امور گمرکی نسبت به مالیات بر ارزش افزوده متعلقه به کالاهای وارداتی، برای اطلاع و اجرا ارسال می شود:

«1- ماده (6) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400/03/02) آخرین اراده قانوگذار بوده و بر بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی (مصوب 1390/08/22) حاکم می باشد، لذا مأخذ محاسبه مالیات و عوارض واردات کالا، مجموع ارزش گمرکی (موضوع ماده 14 قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22) و حقوق ورودی (حقوق گمرکی و سود بازرگانی) است اما مالیات و عوارض مذکور جزء حقوق ورودی محسوب نمی شود.

2- با عنایت به مفاد بند (7) ماده (56) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400/03/02) تعریف «حقوق ورودی» تغییر نموده و تعریف مندرج در بند «د» ماده (1) قانون امور گمرکی مصوب 1390/08/22 قابلیت اجرا ندارد.

3- بر اساس ماده (46) و تبصره (2) ماده (17) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400/03/02) وصول مالیات بر عهده گمرک می باشد.

4- جرایم مقرر در مواد (35)، (36) و (37) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400/03/02) صرفا توسط سازمان امور مالیاتی قابل وصول است.

5-با عنایت به ماده (108) قانون امور گمرکی (مصوب 1390/08/22) مأخذ محاسبه جریمه ، حقوق ورودی است و شامل مالیات بر ارزش افزوده نمی شود، لذا جریمه مالیات بر ارزش افزوده مشمول بند «ب» ماده (36) قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب 1400/03/02) است».

 

محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا:

-

مدت اجرا:

-

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز