رفع ابهام در خصوص مالیات بر ارزش افزوده خدمات

شماره: 200/1402/14

تاریخ: 1402/07/22

بخشنامه

 

14

1402

مواد 2،9 و 10 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02

الف

 

مخاطبان/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

مالیات بر ارزش افزوده خدمات

نظر به ابهامات مطرح شده در مورد مالیات بر ارزش افزوده خدمات، مقرر می گردد:

فروشندگان خدمت در ایران نسبت به کلیه خدماتی که در فهرست معافیت های ماده (9) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400/03/02 و سایر احکام قانونی، ذکر نشده است مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده خواهند بود، لیکن علاوه بر موارد مذکور در بند الف ماده (10) این قانون، چنانچه ثابت شود که بابت خدمات مذکور یا غیر مستقیم ارز، حاصل و وارد کشور شده است - اعم از اینکه محل مصرف و یا مقصد خدمات، داخل باشد یا خارج از کشور - به عنوان صادرات، معاف از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده می باشد و مالیات و عوارض خرید نهاده های آن ها مسترد می شود.

 

 

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا:

مدت اجرا:

نامحدود

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی/ معاونت درآمدهای مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/ سیستمی

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز