اصلاح دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 200/98/81

تاریخ: 1398/09/10

بخشنامه

 

81

98

132

م

 

مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

اصلاح دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیاتهای مستقیم

پیرو بخشنامه شماره 200/94/101 مورخ 1394/11/03 درخصوص دستورالعمل اجرایی بند (س) ماده 132 قانون مالیات های مستقیم موضوع ماده 31 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 1394 و با توجه به تغییر مرجع تشخیص یا تایید قراردادهای تحقیقاتی، پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به موجب بند (ب) ماده 12 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مصوب 1398/2/15 به پیوست تصویر بند (3) اصلاحی ماده (1) دستورالعمل اجرایی مذکور که از طرف وزرای امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان وآموزش پزشکی تصویب گردیده است جهت اطلاع و اجرا ابلاغ می گردد.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:

1398/04/06

مدت اجرا:

نامحدود

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز