قابل توجه مودیان محترم مالیاتی فهرست حد نصاب معاملات کوچک از سال 1391 تا 1398

سال 1391 : مبلغ6,700,000 ریال معادل ششصد و هفتاد هزار تومان / 10 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(3954/200) مورخ (07/03/1392)
-سال 1392 : مبلغ8,800,000 ریال معادل هشتصد و هشتاد هزار تومان / 10 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(7151/200) مورخ (22/04/1392)
-سال 1393 : مبلغ12,000,000 ریال معادل یک میلیون و دویست هزار تومان / 10 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(509/93/200) مورخ (26/03/1393)
-سال 1394 : مبلغ13,900,000 ریال معادل یک میلیون و سیصد و نود هزار تومان / 10 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(504/64/200) مورخ (05/03/1394)
-سال 1395 : مبلغ20,000,000 ریال معادل دو میلیون تومان / 10 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(37/95/200) مورخ (25/05/1395)
-سال 1396 : مبلغ11,000,000 ریال معادل یک میلیون و صد هزار تومان / 5 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(30/96/200) مورخ (24/02/1396)
-سال 1397 : مبلغ12,500,000 ریال معادل یک میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان / 5 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(38/97/200/ص) مورخ (12/03/1397)
-سال 1398 : مبلغ16,400,000 ریال معادل یک میلیون و ششصد و چهل هزار تومان / 5 درصد نصاب معاملات کوچک / شماره ابلاغ بخشنامه(29/98/200/ص) مورخ (03/04/1398)

You have no rights to post comments

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز