سوالات در مورد بیمه بیکاری

1- بیکار از نظر قانون بیمه بیکاری چه کسی است؟ برابر ماده 2 قانون بیمه بیکاری ،بیکار بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده به کار باشد. 
2-وضعیت بیمه بیکاری متقاضیانی که علیرغم احراز اشتغال توسط مراجع ذی ربط، بیکار می شوند و غیر ارادی بودن بیکاری آنان نیز محرز ولی حق بیمه آنان توسط کارفرما پرداخت نشده باشد ، چگونه است ؟ در صورت صدور رأی موضوع ماده 148 قانون کار توسط مراجع ذی ربط به استناد ماده 36 قانون تامین اجتماعی، در صورتی که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه شده خودداری کند، شخصاً مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن ، رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نخواهد بود. 
3- در صورتی که کارگر دراثنای قرارداد کار اخراج شود آیا مشمول بیمه بیکاری می گردد؟ در صورت صدور رأی مراجع حل اختلاف مبنی بر قطع رابطه کاری و غیر ارادی بودن بیکاری با دارا بودن سایر شرایط مندرج درقانون ، مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می گردد. 
4- کارگری از کارگاهی اخراج شده و بلافاصله در کارگاه دیگری به صورت قرارداد مدت موقت مشغول به کار گردیده است، در صورت اخراج وی از کارگاه دوم ،آیا مشمول مقرری بیمه بیکاری می باشد؟ با توجه به اینکه داشتن حداقل یکسال سابقه پرداخت حق بیمه درآخرین کارگاه برای کارگران قراردادی ملاک پرداخت مقرری بیمه بیکاری می باشد. اگر کارگر فاقد قرارداد مدت موقت باشد برای تعیین تکلیف در ارتباط با قطع رابطه کارگری می بایست به مراجع حل اختلاف مراجعه نماید. 
5- کارگری پس از اخراج توسط کارفرما اقدام به طرح شکایت می نماید . پس از اعلام تاریخ وقوع بیکاری مشخص می گردد که کارفرما عمداً یا سهواً اقدام به پرداخت حق بیمه اضافه نموده است، وضعیت بیمه بیکاری این قبیل افراد چگونه خواهد بود؟ اگر کارفرما عمداً و یا سهواً لیست اضافه حق بیمه به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید، ملاک سازمان برای پرداخت مقرری، تاریخ وقوع بیکاری می باشد که توسط واحد های تعاون ،کارو رفاه اجتماعی اعلام می گردد. 
6-در صورتی که پس از پایان قرارداد، کارفرما حاضر به تمدید قرارداد باکارگر باشد ولی کارگرآماده به کار نباشد ؛آیا متقاضی می تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده نماید ؟ مطابق ماده 2 قانون بیمه بیکاری در چنین مواقعی بیکاری ؛ مصداق ارادی خواهد یافت ومتقاضی فوق مشمول بیمه بیکاری نمی گردد. 
7-اگر کارگری با قرارداد مدت موقت در اثناء قرارداد اخراج گردد و با کارفرمای خود سازش و تسویه حساب نماید آیا مشمول برقراری مقرری بیمه بیکاری می گردد ؟ برابر ماده 25 قانون کار هیچکدام از طرفین قرارداد کار موقت (کارگر و کارفرما) به تنهایی حق فسخ قرارداد را ندارند و مطابق دستورالعمل شماره 19422 مورخ 22/4/73 موضوع وحدت رویه اجرای بیمه بیکاری ، چنانچه کارگر و کارفرما رأسا مبادرت به سازش نمایند ؛کارگر از شمول بیمة بیکاری خارج می شود . 
8-برابر تفاهم نامه مشترک 118739مورخ 1/12/84 داشتن حداقل یکسال سابقه در آخرین کارگاه الزامیست،ولی در برخی موارد این موضوع درمورد همه کارگران دائم و اثنای قرارداد یکسان تلقی می گردد ،لطفا ارایه راه کارفرمایید ؟ داشتن حداقل یکسال سابقه در آخرین کارگاه طبق تفاهم نامه مشترک صرفاً مربوط به کارگرانی است که قرارداد موقت ایشان پایان یافته است و تسری آن به کارگران دائمی ویا اخراج در اثنای قرارداد مغایرت قانونی دارد ، بدیهی است در خصوص این قبیل کارگران بر اساس ماده «6» قانون بیمه بیکاری عمل خواهد شد. 
9-وضعیت بیمه بیکاری کارگران فصلی به چه صورت می باشد ؟ به استناد بند «1» مصوبه 70037 /21166مورخ 24/12/78 هیأت وزیران « کارگران فصلی در صورتی که در اثنای فصل کار بیکار شوند مشمول استفاده از مقرری بیمه بیکاری خواهند بود». 
10-کارگران شاغل در کارها ی با ماهیت غیر دائم مانند پروژه ها و فعالیت های عمرانی که در پایان کار و یا اتمام بخشی از آن به دلیل عدم نیاز، بیکار می شوندآیا مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری می گردند؟ به استناد بند «1» تفاهم نامه مشترک 118739 مورخ 1/12/84کارگران شاغل در کارهای با ماهیت غیر دائم (مانند پروژه ها، فعالیت های عمرانی ونظایر آن) که در پایان کار، قرارداد و یا اتمام بخشی از کار به عنوان عدم نیاز بیکار می گردند مشمول بیمه بیکاری نخواهند شد. 
11-مقرری بیمه بیکاری از چه تاریخی قابل پرداخت است و آیا این دوره جزء سوابق محاسبه می گردد؟ به استناد بند«ج» ماده 7 قانون بیمه بیکاری، مقرری بیمه بیکاری از روز اول بیکاری قابل پرداخت می باشد. و به استناد تبصره «2» ماده 6 قانون بیمه بیکاری، دوران دریافت مقرری بیمه بیکاری، جز سوابق از لحاظ فوت، بازنشستگی و از کار افتادگی محسوب می گردد. 
12-مدت پرداخت و میزان مقرری بیمه بیکاری به چه صورت می باشد؟ مدت پرداخت مقرری بیمه بیکاری و میزان آن به شرح زیر است: 
الف- جمع مدت پرداخت مقرری از زمان برخورداری از مزایای بیمه بیکاری اعم از دوره اجرای آزمایشی و یا دائمی آن برای مجردین حداکثر (36) ماه و برای متأهلین یا متکفلین حداکثر (50) ماه بر اساس سابقه کلی پرداخت حق بیمه و به شرح جدول ذیل می باشد: 
جدول سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعا با احتساب دوره های قبلی 
سابقه پرداخت حق بیمه حداکثر مدت استفاده از مقرری جمعاً با احتساب دوره‌های قبلی 
برای مجردین برای متأهلین یا متکفلین 
از 6 ماه لغایت 24ماه 6 ماه 12 ماه 
از 25 ماه لغایت 120 ماه 12ماه 18 ماه 
از 121 ماه لغایت 180 ماه 18ماه 26ماه 
از 181 ماه لغایت 240ماه 26ماه 36ماه 
از 241ماه به بالا 36 50ماه 
ازم به ذکر است افراد مسن مشمول قانون بیمه بیکاری که در هنگام وقوع بیکاری دارای 55 سال سن و یا بیشتر باشند به استناد ماده 10 آئین نامه اجرایی این قانون در صورت عدم اشتغال تا رسیدن به سن بازنشستگی مقرری بیمه بیکاری آنان ادامه می یابد. 
ب – میزان مقرری روزانه بیمه شده بیکار معادل (55%) متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه بیمه شده می باشد . به مقرری افراد متاهل یا متکفل ، تا حداکثر 4 نفر از افراد تحت تکفل به ازاء هر یک از آنها به میزان ( 10% ) حداقل دستمزد افزوده خواهد شد . در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد کمتر و از (80% ) متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد . 
13-آیا افرادی که واجد شرایط دریافت مقرری بیمه بیکاری تشخیص داده می شوند در پایان هر سال، پاداش (عیدی) نیز به آن ها تعلق می گیرد؟ خیر، هیچ گونه عیدی و پاداش به مقرری بگیران در طول دوره استحقاق تعلق نمی گیرد. 
14-آیا مقرری بیمه بیکاری مشمول کسر مالیات می گردد؟ به استناد تبصره «6» ماده 7 قانون بیمه بیکاری مقرری بیمه بیکاری مانند سایر مستمری های تأمین اجتماعی از پرداخت هرگونه مالیات معاف می باشد. 
15-چنانچه مقرری بگیری هنگام استفاده از مقرری بیمه بیکاری ازدواج نماید آیا مدت استحقاق وی نیز افزایش می‌باید یا صرفاً مبلغ مقرری تغییر میکند؟ به استناد ماده 14 آئین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری در صورتی که در طول مدت دریافت مقرری بیمه بیکاری در تعداد افراد تحت تکفل تغییراتی حاصل شود ، میزان و مدت استحقاق مقرری وی طبق مقررات بند «ب» ماده 7 قانون محاسبه و پرداخت خواهد شد. 
16-مقرری بگیرانی که هنگام استفاده از مقرری به خدمت سربازی اعزام می شوند ؛ باقیمانده استحقاق مقرری را به چه شکل دریافت می کنند؟ به استناد ماده 11 آئین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری ، مقرری بیمه شدگانی که در حین استفاده از مقرری بیمه بیکاری به خدمت وظیفه عمومی اعزام می گردند در صورتی که متأهل نباشند قطع می گردد و پس از پایان خدمت وظیفه عمومی در صورت عدم اشتغال، با معرفی واحد تعاون ، کارورفاه اجتماعی مجدداً نسبت به برقراری باقیمانده مدت استحقاقی، آنان اقدام خواهد شد. 
17-آیا در زمان استفاده از بیمه بیکاری دفترچه بیمه مقرری بگیر تعویض یا تمدید می گردد؟ بله، در طول زمان بهره مندی از بیمه بیکاری دفترچه درمانی مقرری بگیر و افراد تحت تکفل اوتمدید می گردد . 
18- عمده ترین دلایلی که باعث قطع مقرری بیمه بیکاری مقرری بگیر می گردد چیست؟ 1- پایان دوره مقرری2- اشتغال مجدد3- عدم شرکت در دوره های آموزشی4- عدم حضور به موقع5- عدم قبول شغل پیشنهادی6- بازنشستگی7- فوت 8- سربازی (افراد مجرد) 9- از کارافتادگی کلی 10 - اشتغال پنهان 11- محکومیت کیفری (افراد مجرد) 
19-آیا داشتن پروانه کسب یا موافقت اصولی مانع از دریافت مقرری بیمه بیکاری خواهد شد؟ چنانچه فرد قبل از برقراری مقرری بیمه بیکاری دارای موافقت اصولی و یا پروانه کسب باشد و بیکاری وی احراز گردد می تواند از مقرری بیمه بیکاری بهره مند گردد . ولی بر اساس تبصره ماده 21 آیین نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری در صورت اخذ مجوز توسط مقرری بگیر، به منظور جلوگیری از محدود کردن فرصت شغلی دیگران و سوء استفاده های احتمالی ، از تاریخ آغاز بهره برداری و کسب و کار طبق اعلام وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، مقرری وی قطع می گردد. 
20- چنانچه مقرری بگیر بیمه بیکاری در فواصل زمانی تعیین شده برای انجام حضور و غیاب مراجعه ننماید آیا واحدهای تعاون، کار ورفاه اجتماعی می توانند نسبت به قطع مقرری آنان اقدام نمایند؟ چنانچه غیبت بدون عذر موجه بوده و مقرری بگیر مستندات مربوطه را ارائه ننماید ، واحدهای تعاون، کار ورفاه اجتماعی با اعلام موضوع به تأمین اجتماعی اقدام به قطع مقرری بیمه بیکاری می نمایند. 
21-آیا داشتن زمین مزروعی قابل کشت و یا مستغلات مانند مغازه و... می تواند از مصادیق اشتغال مجدد محسوب شود یا خیر؟ در صورت اشتغال مقرری بگیر در زمین مزروعی و یا موارد مشابه مقرری آنان به لحاظ اشتغال مجدد قطع می گردد . اما صرف داشتن زمین زراعی و یا تمکن مالی و داشتن سرمایه و مستغلات منجر به قطع مقرری نمی گردد. 
22-چنانچه بیمه شده بیکار اشتغال مجدد خود را پنهان کند و مقرری بیمه بیکاری دریافت نموده باشد چه پیامدی دارد؟ به استناد تبصره «2» ماده 8 قانون بیمه بیکاری، ملزم به بازپرداخت مقرری دریافتی از تاریخ اشتغال خواهد بود . 
23-در چه صورت متقاضی بیمه بیکاری می تواند تا سن بازنشستگی از مقرری بیمه بیکاری بهره مند گردد ؟ در صورتی که سن متقاضی در زمان بیکارشدن 55 سال و یا بیشتر باشد ؛ با دارا بودن حداقل 10 سال سابقه پرداخت حق بیمه وعدم اشتغال به کار می تواندتا رسیدن به سن بازنشستگی ازمقرری بیمه بیکاری بهره مند گردد. 
24- اگر فردی 55 سال سن و یا بالاتر داشته باشد و قبلا"مدتی از مقرری بیمه بیکاری استفاده نموده باشد ؛ آیا مجددا تحت پوشش مقرری بیمه بیکاری قرار می گیرد؟ در چنین حالتی منعی برای برقراری مقرری بیمه بیکاری وجود ندارد. 
25- کارگری پس از چندین سال کار متوالی دچار بیماری و یا کاهش توانایی جسمانی گردیده است وکارفرما به همین دلیل وی را اخراج می نماید.آیا می تواند از مقرری بیمه بیکاری استفاده نماید ؟ چنانچه قطع رابطه کاری کارگر با کارفرما به دلیل کاهش توانایی جسمی و یا بیماری وی باشد ،لازم است به منظور بررسی وضعیت وی ، موضوع از طریق مراجع ذی صلاح مورد رسیدگی قرار گیرد . و اگر از کار افتاده کلی شناخته شودمشمول مقرری بیمه بیکاری نمی گردد ، در غیر این صورت با تشخیص مراجع حل اختلاف کار با دارا بودن سایر شرایط مندرج در قانون می تواند از مقرری بیمه بیکاری بهره مند گردد. 
26-آیا در طول دوران اشتغال فقط یک بار می توان ازمقرری بیمه بیکاری استفاده نمود؟ پرداخت مقرری بیمه بیکاری طبق جدول ماده 7 قانون بیمه بیکاری با توجه به سوابق پرداخت حق بیمه وی متفاوت می باشد و بیمه شده می تواند در مراحل مختلف ، مشروط به این که از سقف مدت استحقاق در آن جدول تجاوز ننماید در سنوات مختلف از مزایای بیمه بیکاری بهره مند گردد. 
27-مقرری بیمه بیکاری از چه روزی قابل پرداخت است و آیا این دوره جزءسوابق محاسبه می گردد؟ بیمه بیکاری از همان روز اول بیکاری محاسبه شده و جزء سوابق محسوب می شود. 
28-کارگرانی که بدون میل واراده قراردادشان ناشی از مشکلات اقتصادی و.... در کمیته استانی بیمه بیکاری مورد تعلیق قرار می گیرد و موقتاً به بیمه بیکاری معرفی می شوند آیا مدت استفاده از مقرری بیمه بیکاری از مدت استحقاقی مندرج در جدول ماده 7 قانون بیمه بیکاری آن ها کسر می شود؟ چنانچه کارگرانی در این راستا بیکار موقت شناخته شده و تحت پوشش بیمه بیکاری قرارگیرند ، مدت استفاده از بیمه بیکاری جزء ایام استحقاقی مندرج در جدول ماده 7 قانون خواهد بود. 
29-منظور قانون گذار از کلمه « عذرموجه» در ذیل «ب» ماده 6 قانون بیمه بیکاری چیست؟ ارائه مدارک و مستندات کافی مبنی بر تاخیر در درخواست بیمه بیکاری بعد از مهلت مقرر سی روزه، که به تأئید هیات حل اختلاف رسیده باشد. 
30-آیا کارگران واحدهای مجری طرح اصلاح ساختار اقتصادی می توانندخود را از تحت پوشش قرار گرفتن بیمه بیکاری خارج نمایند؟ خیر،اصلاح ساختار اقتصادی برای پایداری بنگاه و تثبیت اشتغال است، اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی می بایست نمایندگان کارگران را مبنی بر تکمیل پرونده و مساعدت و همکاری با کارفرما توجیه نماید ضمناً مصوبات شورای عالی کار برای کارگران و کارفرمایان لازم الاجرا است . 
31- درصورت عدم اجرای طرح و عدم پیشرفت فیزیکی مطابق با برنامه زمانی ارائه شده ،چه اقدامی صورت می گیرد؟ کارفرما موظف به اجرا و اتمام طرح و بازگشت به کار کارگران مشمول طرح تا پایان مهلت مقرر می باشد در غیر این صورت نسبت به وصول همه خسارت های ناشی از اجرای طرح و صدور اجرائیه در خصوص وثایق اقدام خواهد گردید . 
32-آیا کارگران واحدهایی که طرح اصلاح ساختار اقتصادی در آن ها اجرا می شود نیز بایدظرف مدت 30 روز برای تشکیل پرونده به واحدهای تعاون، کارورفاه اجتماعی مراجعه نمایند؟ در اجرای طرح اصلاح ساختار نیازی به رعایت مهلت 30 روزه از طرف کارگر نمی باشد و کارفرما ملزم است لیست کارگران مشمول طرح را به اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان برای معرفی به شعب تامین اجتماعی استان مربوطه تحویل تا اقدامات لازم نسبت به تحت پوشش قرار گرفتن بیمه بیکاری کارگران فوق الاشاره انجام پذیرد . 
33-آیا پرداخت مابه التفاوت مقرری پرداختی و حقوق دریافتی کارگران از سوی کارفرما در طول مدت اجرای طرح اصلاح ساختار الزامی است؟ حسب قانون و مقررات، پرداخت مابه التفاوت ، عیدی و پاداش از سوی کارفرما الزامی نیست ولی با مساعدت کارفرما و به صورت توافقی این امر می تواند صورت پذیرد. 
34- تکلیف کارگری که در حین دریافت مقرری بیمه بیکاری به منظور اصلاح ساختار اقتصادی ،سابقه بیمه او به پایان می رسدو بازگشت به کار می گردد چیست؟ کارفرما موظف به بازگشت به کار وی و پرداخت حقـوق و مـزایای متعـلقه ؛ از تاریخ قطع مقرری بیمه بیکاری می باشد. 
35- وضعیت کارگران قراردادی در طول اجرای طرح اصلاح ساختار اقتصادی چگونه است؟ در ایام طرح تغییر ساختار و استفاده از مقرری بیمه بیکاری قرارداد کارگران به حالت تعلیق درآمده و تعهدات مندرج در قرارداد کار و روابط قراردادی بین طرفین معلق می شود و بعد از اتمام طرح اصلاح ساختار شروع مجدد فعالیت، کارگران با حفظ سابقه کار قبل از تعلیق درقالب تداوم قرارداد کار منعقده ابقاء به کار می شوند .

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز