مصوبه دولت در خصوص حدنصاب معاملات كوچك، متوسط و بزرگ قانون برگزاري مناقصات

هيئت وزيران در جلسه 6/2/1394 به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (1) ماده (3) قانون برگزاري مناقصات - مصوب 1383- و ماده (42) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) - مصوب 1393 – موارد ذيل را تصويب کرد:

الف- نصاب معاملات موضوع ماده (3) قانون برگزاري مناقصات به شرح زير تعيين مي‌گردد:
1- معاملات کوچک: معاملاتي که کمتر از يکصد و سي و نه ميليون (000ر000ر139) ريال باشد.
2- معاملات متوسط: معاملاتي که مبلغ معامله بيشتر از سقف معاملات کوچک بوده و از مبلغ يک ميليارد و سيصد و نود ميليون (000ر000ر390ر1) ريال تجاوز نکند.
3- معاملات بزرگ: معاملاتي که مبلغ برآورد اوليه آن‌ها بيش از مبلغ يک ميليارد و سيصد و نود ميليون (000ر000ر390ر1) ريال باشد.
ب- نصاب معاملات موضوع بند (الف) به مواردي که معامله به صورت مزايده انجام مي‌شود، تسري مي يابد.
اسحاق جهانگيري معاون اول رييس جمهور اين مصوبه را در تاريخ 13/2/1394 براي اجرا به وزارت امور اقتصادي ودارايي ابلاغ کرده است .

منبع:جامعه حسابدارن رسمی ایران

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز