آیین‌نامه حمایت از شرکت‌های نوپا

معاونین  محترم ‏/مدیران کل  مستقل ستادی
مدیران کل تأمین اجتماعی استان
با سلام
احتراما؛ در اجرای آیین نامه اجرایی حمایت از شرکت‌های نوپا موضوع تصویب‌نامه شماره
25071 ‏/ت54991 هـ تاریخ 1‏/3‏/98 (تصویر پیوست)و نحوه ارایه کد کارگاهی، دریافت لیست حق بیمه و مفاصاحساب کدهای مزبور، توجه واحدهای اجرایی تابعه را به نکات ذیل جلب می نماید.
1‏- شرکت های نوپای مورد حمایت این آیین نامه، منحصرا آن دسته از شرکتهای خصوصی و تعاونی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می باشند که حائز شرایط بند الف ماده 1 آیین نامه می باشند.
2‏- فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده‌ها توسط کارگروهی مرکب از وزارت‌خانه‌های ارتباطات وفناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان های امور مالیاتی و تامین اجتماعی اعلام می گردد.
3‏- شرکت‌های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، در صورتیکه فضاهای کاری اشتراکی و شتاب‌دهنده ها باشند، با ارایه مدارک کامل شناخت کارفرمایی از جمله پروانه بهره برداری فناوری اطلاعات و تخصیص کد کارگاهی از سوی شعبه، دریافت لیست و حق بیمه کارکنان شاغل با رعایت مقررات تامین‌اجتماعی بلامانع می‌باشد.
4‏- درخصوص شرکت‌های یاد شده، سهام‌دارانی که کارفرمایان این‌گونه کارگاه‌ها محسوب می‌گردند، در چهارچوب تبصره 5 ماده (4) قانون تامین اجتماعی و آیین نامه اجرایی مربوطه، می توانند نسبت به بیمه‌پردازی خود با 27 درصد حق بیمه اقدام و از مزایای قانون تامین‌اجتماعی برخوردارگردند که در این‌خصوص کارفرمایان یاد شده تکلیفی به بیمه‌شدن اجباری خود نخواهند بود.
5‏- انجام بازرسی کارگاهی و دفاتر آنان وفق ماده 47 قانون تامین اجتماعی انجام خواهد شد و صدور هرگونه مفاصا حساب کد کارگاهی و قرارداد های منعقده با رعایت مواد 37و 38 قانون خواهد بود.
6 – واحدهای اجرایی تابعه می‌بایست ترتیبی اتخاذ نمایند تا براساس فهرست اعلام شده نسبت به تخصیص کد کارگاهی و دریافت لیست وحق بیمه کارکنان شاغل با رعایت ماده (39) قانون تامین اجتماعی اقدام نمایند.
7‏- شرکت‌های نوپا در صورت احراز شرایط آیین نامه اجرایی ماده (71) قانون برنامه ششم توسعه می‌توانند نسبت به جذب نیروهای جدید (فارغ التحصیل دانشگاهی ) مازاد برنیروی موجود کارگاه اقدام و از تسهیلات قانون برخوردارگردند.
مسئول حسن اجرای این دستور اداری، روسا، معاونین و مسولین وصول حق بیمه و فنی بیمه شدگان شعب ، مدیران، معاونین و روسای گروه های وصول حق و فنی بیمه شدگان و سایر واحدهای ذیربط می باشد.

مشوق‌های بیمه‌ای سهم کارفرما

معاونین محترم...
ادارات کل ستادی‏/ دفاتر مستقل‏/ ادارات کل استانها و شعب
با سلام:
باتوجه به مصوبه جلسه مورخ 15‏‏/1‏‏/96 ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی موضوع ابلاغیه شماره 8799 مورخ 30‏‏/1‏‏/96 معاون اول رئیس جمهور درخصوص "بسته های رونق تولید واشتغال" و مصوبه مورخ 5‏‏/11‏‏/95 شورای عالی اشتغال درخصوص "دستورالعمل اجرایی طرح مشوق های بیمه کارفرمایی" موضوع دستور ضمیمه نامه 76620 مورخ 28‏‏/4‏‏/96 وزیر‌محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نامه شماره 138512 مورخ 22‏‏/7‏‏/96 معاونت محترم توسعه کار آفرینی و اشتغال(تصاویر پیوست)و بند (ت) ذیل ماده (7)آئین نامه اجرائی تبصره (14) قانون بودجه سال 1396 کل کشور به شماره تصویبنامه 126375‏/ت54782هـ مورخ 10‏/10‏/96 هیات محترم وزیران و اصلاحات بعدی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شماره 223 مورخ 5‏/1‏/97 (تصویر پیوست) با هدف ترغیب و تشویق کارفرمایان کارگاههای تولیدی و خدماتی به استفاده نیروی کار جدید جهت اجرا، نظر واحدهای اجرائی را به مفاد این دستوراداری و رعایت نکات مربوطه جلب می‌نماید:
بخش اول :تعاریف و شرایط
1- کارفرما: شخص حقیقی یا حقوقی است که در ماده (3) قانون کار جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 1369و بند (4) ماده (2) قانون تامین اجتماعی مصوب 1354 تعریف شده و اداره کارگاه و موسسات موضوع این دستوراداری را برعهده دارد.
2- نیروی کار جدید: افراد دانش آموخته دانشگاهی که در سال 97پس از صدور این دستور اداری در یکی از کارگاههای موصوف بکار گرفته شده و دارای شرایط ذیل می  باشند.                                                                                                 
2‏‏-1‏‏- بیکاران دارای مدرک کارشناسی و بالاتر که حداقل سه ماه از ثبت نام آنها در مراکز کاریابی و مشاوره ای سپری شده است.
2‏‏-2‏‏- حداکثر سن برای مقطع کارشناسی (25)سال تمام، برای مقطع کارشناسی ارشد(28) سال و برای مقطع دکترا(32) سال است. به حداکثر سن دانش آموختگان جویای کار پسر که دوره خدمت نظام وظیفه را گذرانده اند، دو سال اضافه می‌شود.
2‏‏-3‏‏- عدم سابقه بیمه تامین اجتماعی بیش از یکسال قبل از ثبت نام.
2‏‏-4‏‏- ثبت نام در مراکز کاریابی خصوصی دارای مجوز و یا سامانه کارورزی.
تبصره: نیروی کار جدید مشمول معافیت حق بیمه سهم کارفرما از بین افرادی انتخاب می شود که در دفاتر کاریابی غیردولتی دارای مجوز بعنوان جوینده کار ثبت نام نموده باشد. در شهرها یا بخشهای فاقدکاریابی غیر دولتی، تائیدیه اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی مبنی بربیکار بودن فرد ضرورت دارد.
2‏-5‏- الزام دانش آموختگان پسر به دارا بودن کارت پایان خدمت و یا معافیت از خدمت نظام وظیفه.
3‏- کارگاه مشمول: کارگاههای تولیدی و خدماتی طبق تبصره (2) ذیل بند (ت) آئین نامه هیات وزیران به شماره فوق الذکر با لحاظ شرایط ذیل:
3‏‏-1‏‏- دارای مجوز فعالیت معتبر از مراجع رسمی کشور.
3‏‏-2‏‏- دارای کد بیمه کارگاهی و حداقل دونفر تحت پوشش بیمه.
تبصره1: کارگاههای جدیدالتاسیس در زمان اجرای طرح، از شمول این دستوراداری مستثنی خواهند بود.
4- مشوق بیمه ای: وجهی معادل حق بیمه سهم کارفرمای نیروی کار جدید که از محل تبصره 14 قانون بودجه سالهای96 و 97 کل کشور که جهت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی تخصیص یافته است و بصورت ماهیانه و مستمر به سازمان تامین اجتماعی در چارچوب طرح مربوطه پرداخت می شود.
5- سامانه: سامانه نرم افزاری مستقر در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نشانی:  rasad_eshteghal.ir که اطلاعات مربوط به طرح در آن درج می‌گردد.
بخش دوم: نحوه اجرای مشوق بیمه ای
6- کلیه کارفرمایان کارگاههای مشمول این دستوراداری درصورت بکارگیری نیروی کار جدید و احراز شرایط ذکر شده از مشوق بیمه ای (معافیت از پرداخت 20درصد حق بیمه سهم کارفرما) حداکثر تا پایان سال 97(در صورت تامین و تخصیص اعتبار مربوطه براساس قوانین بودجه سنواتی سال 97) مشروط به ارسال لیست و پرداخت حق بیمه مقرر مطابق مواد 28و 39 قانون تامین اجتماعی بهره مند خواهند بود.
7- کارگاههای مشمول این طرح، به ازای هر دو نفربیمه شده، صرفاً مجاز به استخدام یک نفر نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی هستند. مثال: کارگاهی که دارای 4نفر بیمه شده می باشد می تواند 2نفر نیروی کار به شرح این دستورالعمل جذب نماید. چنانچه تمایل به جذب یک نفر نیروی کار جدید دیگر باشد لازمست که 2نفر دیگر بیمه شده جذب و حق بیمه آنها را کامل ارسال و پرداخت نماید تا نفر سوم را در ماه آتی بتواند جذب و از مزایای این دستورالعمل برخوردار گردد.
8- معرفی نیروی کار جدید توسط اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ارسال تصویر پرینت ثبت نام  شاغل و کارگاه (تصویر پیوست) منضم به نامه ثبت شده جهت شعبه ذیربط خواهد بود که در دبیرخانه شعبه به ثبت می رسد.
9-  تعداد نیروی کار جدید، بر اساس نیروی کار مازاد نسبت به بیشترین تعداد بیمه شدگان در سه ماهه آخر قبل از زمان بکارگیری نیروی کار جدید با رعایت دستورالعمل اجرائی 4683‏‏/96‏‏/1000 مورخ 4‏‏/5‏‏/96 و تاکید به رعایت تبصره ذیل بند 2 این دستوراداری می باشد.
10- چنانچه به هر طریقی احراز گردد، نیروی کار جدید معرفی شده در کارگاه، مشمول مشوق بیمه ای نبوده و یا از طریقی به غیر از طرق ذکر شده در کارگاه جذب شده است بلافاصله از شمول طرح مشوق بیمه ای حذف و کارفرمای کارگاه از مزایای این دستوراداری محروم گردیده و می بایست مطابق قوانین و مقررات جاری نسبت به پیگیری ضرر و  زیان وارده از وی اقدام لازم بعمل آید.
11- درصورتیکه برای شعبه احراز گردد که کارگاههای مشمول قانون تامین اجتماعی، منحصراً به جهت استفاده از مزایای این دستوراداری همان نیروی کار قبلی را بعنوان نیروی کار جدید جذب نموده است، فرد مورد نظر جزء نیروهای کاری کارگاه محسوب و از شمول این دستور اداری خارج خواهد بود.
بخش سوم :سایر
12-  هر نیروی کار منحصراً از طریق یک کارگاه مشمول این دستور اداری خواهد بود.
13- شعب مکلفند به صورت ماهانه گزارش میزان مشوق بیمه ای سهم کارفرما و تعداد نیروی کار جدید مشمول مشوق هر ماه را حداکثر ظرف10روز ابتدائی ماه بعد به ادارات کل استان تابعه ارسال و اداره کل مزبور نیز حداکثر تا پانزدهم ماه نسبت به تجمیع و ارسال آمار مربوطه به اداره کل وصول حق بیمه اعلام تا مراتب توسط ستاد به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت تسویه حساب با سازمان اقدام نماید.
14- شركت مشاور مدیریت و خدمات ماشيني تأمين مكلف است در اسرع وقت نسبت به تهيه و ساخت نرم‌ افزار مربوطه به شرح این دستور اداری اقدام و همچنین آمار موضوع بند (13) بصورت ماهانه در شعبه قابل اخذ و در گزارش وصولی منعکس گردد.

بخشنامه 11‏/14 قراردادهای فن آوری اطلاعات و ارتباطات

معاونین محترم ‏...
مدیران  کل محترم دفاتر مستقل ستادی ...
مدیران کل محترم بیمه ای...
با سلام و صلوات بر محمد (ص) وآل محمد(ص)
    با عنایت به توسعه و گسترش روزافزون فعالیت‌های حوزه انفورماتیک و با توجه به نام گذاری سال 1397
به عنوان سال حمایت از تولید داخلی و کالای ایرانی و در راستای بهبود فضای کسب و کار و اصلاح مجموعه مقررات مربوط به نحوه اجرای مواد 38 و 41 قانون تامین اجتماعی و پیرو جلسات مشترک برگزار شده با نمایندگان نظام صنفی رایانه ای کشور و انجمن صنفی مربوطه و کانون عالی کارفرمایان، فعالیتهای جدید انفورماتیکی، نحوه شناسائی و محاسبه حق بیمه قراردادهای منعقده، از تاریخ صدور این بخشنامه به شرح ذیل تعیین می‌گردد:
الف) شناسایی قراردادهای انفورماتیکی
قراردادهای مقاطعه‌کاران عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که برابر اساسنامه دارای فعالیت انفورماتیکی بوده         و موضوع آن منطبق با یکی از موارد زیر می‌باشد : 
1- طراحی شبکه: مطالعات اولیه و طراحی شبکه‌های رایانه‌ای که منجر به تولید نقشه ها و جزئیات فنی لازم برای پیاده‌سازی شبکه می‌گردد ( شامل: شبکه داخلی LAN ، شبکه گسترده WAN و شبکه بی‌سیم‌محلی).
2- ‏نصب و راه‌اندازی شبکه: تامین، نصب و راه‌اندازی تجهیزات لازم برای بهره‌برداری از شبکه‌های رایانه‌ای (شامل: شبکه‌داخلی، شبکه‌گسترده، شبکه‌بی‌سیم‌محلی، کابل‌کشی‌شبکه، راه اندازی سرویس‌های نرم‌افزاری،
تجهیزاتActive  و Passive و امنیت شبکه).
3- نگهداری شبکه: مدیریت کاربری شبکه، نگهداری و به‌روز رسانی سرویس‌های نرم‌افزاری شبکه، خدمات حفاظت و امنیت شبکه.
4- ‏ارائه خدمات دسترسی به اینترنت: تامین و ارائه پهنای باند دسترسی به اینترنت، ارائه سرویس‌های امنیتی و حفاظتی دسترسی به اینترنت، فیلترینگ، کنترل دسترسی، مدیریت کاربری.
5- ‏ارائه خدمات کاربردی (ASP): میزبانی وب، اجاره خدمات نرم‌افزارهای کاربردی از طریق وب.
6- ‏‏‏‏تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی: تجزیه و تحلیل سیستم‌های اطلاعاتی که منجر به تولید مدل‌ها و مستندات تحلیل نیازمندی‌های سیستم می‌گردد.
7- ‏طراحی نرم‌افزارهای سفارشی: طراحی معماری، منطقی یا فیزیکی نرم‌افزارهای سفارشی اعم از سیستم‌های اطلاعاتی کاربردی، نرم‌افزارهای عمومی یا اختصاصی، سایت‌های وب که منجر به تولید مستندات طراحی نرم‌افزار می‌گردد.
8- ‏ساخت نرم افزارهای سفارشی: ساخت نرم‌افزارهای سفارشی اعم از سیستم‌های اطلاعاتی کاربردی، نرم‌افزارهای عمومی یا اختصاصی، سایت های وب  که منجر به تولید نسخه‌های قابل اجرا از این نرم‌افزارها می‌شود.
9- ‏انتقال نرم‌افزارهای سفارشی: ارائه خدمات انتقال نرم افزارهای سفارشی به محیط مشتری، شامل انتقال اطلاعات، اجرای آزمایشی و موازی، آموزش کاربری و راهبری و سایر موارد دیگری که برای آماده‌سازی محیط بهره‌برداری
از نرم افزار لازم است.
10- ‏نگهداری و پشتیبانی نرم‌افزارهای سفارشی: ارائه خدمات پشتیبانی فنی نرم‌افزارهای سفارشی (شامل: رفع اشکال نرم‌افزار، مدیریت تغییرات در دوران بهره‌برداری، راهبری و مدیریت کاربران ) .
11- ‏‏‏تولید محتوای دیجیتالی: طراحی و تولید مطالب و محتوا برای ارائه در محیط وب . 
12- آموزش: ارائه خدمات آموزشی در زمینه فناوری اطلاعات (شامل: شبکه، سیستمهای‌عامل، سخت‌افزار،          نرم‌افزار، امنیت، خدمات زیرساخت و دیتاسنتر، مجازی‌سازی و ذخیره‌سازی، رایانش‌ابری، دوره‌های مدیریتی IT).
13- ‏مشاوره، امکان سنجی، طراحی، تولید، نصب و پیاده سازی سرویس‌های آموزش الکترونیکی.
14- ‏نظارت بر پروژه‌های فاوا: ارائه همه یا بخشی از خدمات نظارت بر اجرای پروژه های فاوا.
15- ‏خدمات مدیریت طرح برای پروژه‌های فاوا: خدمات مدیریت طرح شامل تعریف پروژه‌ها و مدیریت فرآیند ارجاع‌کار، نظارت و هماهنگی مقاطعه‌کاران، کنترل‌ کمی‌ و کیفی پروژه‌ها، مدیریت فرآیند تحویل و یکپارچه‌سازی نتایج و فرآورده‌ها.
16- ‏استاندارد‌سازی: تهیه و تدوین استانداردها، دستورالعمل‌ها و ضوابط فنی و مدیریتی فاوا.
17- ‏ برنامه‌ریزی فاوا: تهیه طرح‌های جامع فاوا، تدوین معماری سازمانی فناوری اطلاعات، برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم‌های اطلاعاتی، تدوین استراتژی فناوری اطلاعات، تهیه طرحها و برنامه‌های استراتژیک و بلند مدت
در زمینه فاوا در سطوح سازمانی، منطقه‌ای یا ملی.
18- ‏امکان سنجی و مشاوره پروژه‌های فاوا: امکان سنجی، انتخاب تکنولوژی، تهیه شرح خدمات و اسناد ارجاع کار (RFP) برای پروژه‌های فاوا.
19- ‏طراحی نظام‌های مدیریت فاوا: طراحی نظام‌ها و فرآیند‌های مدیریت فاوا، شامل نظام‌های مدیریت امنیت، نظام‌های تضمین کیفیت، نظام‌های مدیریت اسناد و پیکربندی در سازمانها.
20- ‏پیاده‌سازی نظام‌های مدیریت فاوا: پیاده‌سازی نظام‌ها و فرآیندهای مدیریت فاوا (شامل: نظامهای مدیریت امنیت، نظام‌های تضمین کیفیت، نظام‌های مدیریت اسناد و پیکربندی در سازمانها ).
21- ‏ارزیابی و ممیزی نظام‌های مدیریت فاوا : پایش، ارزیابی و ممیزی نظام‌ها و فرآیندهای مدیریت فاوا (شامل: نظام‌های مدیریت امنیت، نظام‌های تضمین کیفیت، نظام‌های مدیریت اسناد و پیکربندی در سازمانها).
22- ‏خدمات امنیت اطلاعات: ارتقاء امنیت، ارزیابی و اجرای آزمونهای امنیتی زیر ساخت، شبکه، سیستم‌ها و نرم‌افزارها، قفل‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری.
23- ‏خدمات مرکز داده: مشاوره، طراحی، نظارت، تدوین مستندات، تجهیز، پیاده سازی، پشتیبانی، نگهداری و آموزش مراکز داده.
24- ‏ تعمیر و نگهداری سخت افزار: تعمیر، نگهداری و پشتیبانی فنی انواع تجهیزات و قطعات سخت‌افزاری، سرور، سوئیچ، ذخیره ساز.
25- تدوین استانداردها، صدور گواهینامه خدمات کیفیت و خدمات تست و آزمون نرم‌افزار و سخت‌افزار.
26- خدمات طراحی و توسعه وب، طراحی و پیاده‌سازی بانک اطلاعاتی وب،گرافیک وب، بهینه‌سازی وب سایت‌های ویژه‌ موتور جستجو، پشتیبانی‌وب‌سایت، نگهداری‌وب‌سایت ومدیریت‌وب‌سایت.
27- طراحی و تولید نرم‌افزارهای موبایل و پشتیبانی نرم افزارهای موبایل.
28- مشاوره رایانش ابری و داده‌های کلان در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
29- شبکه بی‌سیم: طراحی، تامین تجهیزات، نصب و راه‌اندازی، پشتیبانی و نگهداری شبکه بی‌سیم محلی.
30- امنیت شبکه: نصب، راه‌اندازی و نگهداری سخت افزار و نرم افزارهای امنیت شبکه.
ب) محاسبه حق بیمه قراردادهای انفورماتیکی
اینگونه قراردادها در شعبه محل استقرار دفتر مرکزی مقاطعه‌کار متمرکز و مفاصاحساب هر پیمان نیز به تفکیک در همان شعبه صادر می‌گردد، ضمناً واحدهای اجرایی مکلف ‌می‌باشند انجام بازرسی از دفاتر قانونی این قبیل مقاطعه‌کاران را در اولویت قرار داده و به منظور مساعدت بیشتر در زمینه صدور مفاصاحساب قرارداد پیش از انجام بازرسی از دفاتر قانونی، در صورت تکمیل و ارائه فرم تعهد نامه منضم به بخشنامه توسط مقاطعه کار، نسبت به صدور مفاصاحساب قرارداد با رعایت موارد ذیل برابر مقررات اقدام نمایند:
1- در مواردی که مقاطعه‌کار دارای دفاتر و اسناد قانونی مورد تائید سازمان باشد و نسبت به ارائه آنها به سازمان اقدام نماید و برابر گواهی واگذارنده کار عملیات اجرایی موضوع پیمان توسط کارکنان دفتر مرکزی مقاطعه‌کار انجام گیرد، در این صورت حق بیمه قرارداد طبق لیست و بازرسی انجام شده از دفاتر قانونی وصول
و مفاصاحساب قرارداد بدون اعمال ضریب با رعایت مفاد ماده 38 قانون صادر می گردد.
1‏‏‏-1) چنانچه مقاطعه‌کار طبق محتویات پرونده مطالباتی دفتر مرکزی فاقد هرگونه بدهی قطعی باشد،
مفاصاحساب قرارداد ظرف یک روز‌کاری صادر می‌گردد.  .
2‏‏-1) در مواردی که مقاطعه‌کار طبق پرونده مطالباتی دفتر مرکزی دارای بدهی قطعی بوده و تمکن پرداخت بدهی بصورت یکجا را نداشته باشد، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی کارگاه در دوره قرارداد اقدام نموده
و مانده بدهی را تقسیط نماید، صدور مفاصا حساب قرارداد، با درج توضیح مبنی بر این که" این مفاصاحساب در اجرای ماده 38 قانون صرفاٌ بابت قراداد ذکر شده صادر و شامل سایر بدهی‌های کارگاه ناشی از لیست و بازرسی نخواهد بود" بلامانع می‌باشد . 
2‏‏- در مورد مقاطعه‌کارانی که نسبت به ارائه  لیست و پرداخت حق بیمه برخی از ماه های مندرج در دوره قرارداد اقدام ننموده یا دستمزد واقعی کارکنان شاغل خود را نداده باشند، باید در اسرع وقت از دفاتر قانونی آنان بازرسی انجام و بر مبنای آن حق بیمه وصول و سپس مفاصا حساب مربوطه صادر گردد.
3‏‏- در مواردی که مقاطعه‌کار فاقد دفاتر قانونی بوده و یا از ارائه دفاتر خودداری نماید، حق بیمه قرارداد طبق مصوبه مورخ 24‏/1‏/1370 شورایعالی تامین اجتماعی بر‌اساس درصد مکانیکی و غیر مکانیکی کار اعلام شده توسط واگذارنده و به‌کسر حق بیمه پرداختی توسط مقاطعه‌کار بابت کارکنان شاغل در قرارداد محاسبه و وصول و مفاصا حساب قرارداد صادر گردد.
4‏‏- در مورد مقاطعه‌کارانی که با رعایت بند (1) موضوع این بخش اقدام به اخذ مفاصاحساب موضوع ماده 38 قانون نموده و برغم ارائه تعهد از ارائه دفاتر قانونی خودداری و یا دفاتر ارائه شده مورد تائید سازمان نباشد، حق بیمه کارکنان شاغل در قرارداد برابر مصوبه مورخ 24‏‏/01‏‏/1370 شورایعالی تامین اجتماعی و بر‌اساس درصد مکانیکی و غیر مکانیکی کار اعلام شده توسط واگذارنده، محاسبه و از پیمانکار مطالبه می‌گردد. 
     مسئول حسن اجرای این بخشنامه معاونین بیمه‌ای، حقوقی و امور مجلس، امور استان‌ها، و مشاورین ایشان؛ مـدیـران کل وصـول حـق بیمه، حقوقی و دعاوی، دفتر راهبری سیستم‌ها، و معاونین، روسا و کارشناسان ادارات مذکور؛ شرکت مشاوره مدیریت و خدمات ماشینی تامین، مدیران کل استان، معاونین، روسا و کارشناسان ارشد امور وصـول حـق بیمه، بازرسی دفاتر قانونی، بازرسی کارگاهی، اجرائیات، فـرابـری داده‌هـا، روسا، معاونین، مسئولین واحد‌های امور وصول حق بیمه، اجرائیات، فرابری دادهای، شعب می‌باشند

مبنای کسر حق بیمه سال 1398 دستمزد مبنای کسر حق بیمه در سال 1398

معاونین محترم ...........
اداره کل تأمین اجتماعی استان.............
مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان.............
مدیران عامل شرکت ها و موسسات تابعه.............

     به پیوست تصویر بخشنامه شماره 265156 مورخ 28‏/12‏/97 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی موضوع تصویبنامه جلسه مورخ 27‏‏‏/12‏‏‏/97 شورایعالی کار درخصوص تعیین حداقل دستمزد روزانه سال 1398 و سایر سطوح دستمزدی و حداقل مزایای پرداختی به کارگران مشمول قانون کار ارسال و میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق‌بیمه در سال 1398 بشرح ذیل اعلام و واحدهای اجرایی مکلفند ضمن اطلاع‌ رسانی به کارفرمایان مشمول ‌قانون تامین اجتماعی، مراتب را به هنگام دریافت لیست و حق بیمه ماهیانه رعایت نمایند:

     1‏‏‏- حداقل دستمزد روزانه مبنای وصول حق‌بیمه بیمه‌شدگان مشمول قانون تامین اجتماعی (به استثناء مشاغل و فعالیتهای دارای دستمزد مقطوع)‌ در‌سال1398 مبلغ 505.627 ریال اعلام می‌گردد.

     2‏‏‏- سایر سطوح دستمزدی براساس آخرین دستمزد روزانه سال 1397، معادل 13درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه 87.049 ریال بشرح ذیل افزایش می‌یابد.

مزد روزانه شغل در سال1398= (87.049+13‏‏‏/1×آخرین مزد روزانه شغل در سال 1397)

     3‏‏‏- با توجه به اینکه طبق بند 3 تصویبنامه شورایعالی کار مقرر گردیده کارفرمایان مشمول قانون به کلیه کارگران اعم از دائم و موقت ماهیانه مبلغ 1.900.000 ریال کمک ‌هزینه اقلام مصرفی خانوار، به عنوان مزایای رفاهی و انگیزه‌ای پرداخت نمایند، لذا کارفرمایان ذیربط می بایست طبق بند 5 ماده 2 قانون تامین اجتماعی و آئین نامه اجرائی ماده 39 قانون اخیرالذکر با رعایت بخشنامه های 5 و1‏‏‏‏‏‏/5 جدید درآمد به هنگام تنظیم صورت مزد و مزایا نسبت به درج مبلغ یادشده به همراه سایر اقلام مشمول کسر حق بیمه از جمله پایه سنواتی، حق مسکن و خواروبار در ایام اشتغال و... در ستونهای مربوطه و کسر حق بیمه متعلقه و پرداخت آن به شعبه ذیربط اقدام نمایند.

     4‏‏‏- به هنگام محاسبه حق بیمه آن دسته از بیمه شدگان که در آخرین گزارش بازرسی انجام شده مربوط به قبل از 1‏‏‏‏‏‏/1‏‏‏‏‏‏/1398، دستمزد آنان بیش از حداقل دستمزد روزانه (370.423 ریال) درج گردیده است، چنانچه در سال 1398 کارفرما از ارسال لیست و پرداخت حق بیمه بیمه شدگان مذکور خودداری و یا در لیستهای ارسالی ترک کار آنها را اعلام ننماید، می بایست دستمزد آنها بشرح بندهای 2 و 3 فوق الذکر تعیین و سپس مبنای محاسبه حق بیمه ماههایی که لیست آن ارسال نشده است قرارگیرد.
     5‏‏‏- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری مطابق بخشنامه 686 امورفنی بیمه شدگان به شماره ثبت 18‏/98‏/1000 مورخ 5‏/1‏/98 برابر 2‏/1 حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار خواهد بود.
همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان ادامه بیمه به طور اختیاری که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1397 از رقم روزانه‌ 370.423 ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 13 درصد بعلاوه رقم ثابت روزانه 87.049 ریال مطابق روش ذیل در سال جاری افزایش می یابد که در هر حال از 2‏/1 حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر نخواهد بود.

مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال1398= (87.049+13‏‏‏‏‏‏/1×آخرین مبنای پرداخت حق بیمه روزانه در سال 1397)

6‏- حداقل مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد در سال 1398 معادل رقم روزانه‌ 505.627 ریال خواهد بود.

    همچنین مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان صاحبان حرف و مشاغل آزاد که مبنای پرداخت حق بیمه آنان در سال 1397 از رقم روزانه‌ 370.423 ریال بیشتر می باشد، همانند سایر سطوح دستمزدی معادل 13 درصد بعلاوه رقم ثابت 87.049 ریال مطابق روش مندرج در بند (5) فوق الذکردر سال جاری افزایش می یابد.
توجه: درخصوص آندسته از مشاغلی که طبق بخشنامه 684 امور فنی بیمه شدگان مبنای پرداخت حق بیمه آنان براساس ضریبی از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار می باشد، ضریب مربوطه می بایست در حداقل دستمزد سال 1398 اعمال گردد.


   7‏- کلیه پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیمه بیکاری که تاریخ وقوع بیکاری آنان از تاریخ 1‏‏‏‏‏‏/1‏‏‏‏‏‏/1398 به بعد می‌باشد با رعایت حداقل دستمزد سال1398خواهد بود. همچنین پرداختیهای آن دسته از مقرری بگیران بیکاری سنوات قبل که درسال1398 ادامه می‌یابد و مبلغ آن کمتر از حداقل دستمزد سال 1398می‌باشد تا مبلغ حداقل دستمزد سال1398 ترمیم می‌گردد.
    8‏‏‏- ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری موضوع بند (7) هشتصد و چهارمین جلسه هیأت مدیره مورخ 26‏‏‏‏/3‏‏‏‏/81 و اصلاحات بعدی آن در سال 97 به شرح ذیل تعیین و از تاریخ 1‏‏‏/1‏‏‏/98 مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی تعیین می گردد.

     الف)رانندگان بین شهری:

رانندگان وانت بار، سواری، مینی‌بوس، کامیونت و... رانندگان اتوبوس، کامیون و ...
2‏‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 5‏‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد

     ب)رانندگان درون شهری:
رانندگان حمل بار  رانندگان حمل مسافر
(سواری، مینی بوس و ...) رانندگان اتوبوس درون شهری
1‏‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 1‏‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 1‏‏‏‏/1برابر حداقل دستمزد

  


     با توجه به مراتب فوق دستمزد مقطوع روزانه رانندگان مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری (ضریب5‏‏‏‏/1) معادل 758.000 ریال، بابت رانندگان مینی بوس و سواری(ضریب 2‏‏‏‏/1) معادل 607.000 ریال، سایر رانندگان و رانندگان تاکسی، وانت بار و مینی بوس درون شهری (ضریب 1‏‏‏/1) معادل  556.000‌ ریال تعیین می‌گردد.
    9‏‏‏- ضرایب دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع «بند (4) یکهزار و چهار صد و پنجاه و پنجمین» جلسه هیأت مدیره محترم سازمان و اصلاحات بعدی آن در سال 97 بشرح ذیل تعیین و از تاریخ 1‏‏‏/1‏‏‏/98 مبنای دریافت حق‌بیمه و تعهدات قانونی قرار می‌گیرد.


الف) کارگر درجه یک (کارگر ماهر، استادکار):
ضریب دستمزد سال اول
مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال دوم
مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال سوم و
سالهای بعد
5‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 6‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 7‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد

 

ب) کارگر درجه دو(کارگرنیمه ماهر، کمک استادکار):
ضریب دستمزد سال اول
مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال دوم
مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال سوم و
سالهای بعد
4‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 5‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 6‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد

 

ج) کارگر درجه سه (کارگر ساده):
ضریب دستمزد سال اول مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال دوم مصوبه هیات مدیره ضریب دستمزد سال سوم و
سالهای بعد
3‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 4‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد 5‏‏‏/1 برابر حداقل دستمزد


     با توجه به بخشنامه شماره 4‏‏‏‏‏‏/7 مشترک فنی و درآمد، حق بیمه کارگران ساختمانی می بایست براساس سطح مهارت اعلام شده در کارت مهارت فنی آنان و براساس دستمزد مقطوع روزانه شغل مربوطه با اعمال ضرائب3‏‏‏‏‏‏/1، 4‏‏‏‏‏‏/1، 5‏‏‏‏‏‏/1، 6‏‏‏/1و7‏‏‏/1برابر حداقل دستمزد (به ترتیب657.000، 708.000، 758.000، 809.000 و 860.000) ریال براساس سطح مهارت کارگران مزبور و با رعایت مصوبات هیات مدیره محاسبه و وصول ‌گردد.
    10‏‏‏- با عنایت به مصوبات شورایعالی تأمین اجتماعی و هیأت امناء محترم سازمان تامین اجتماعی، حداکثر دستمزد روزانه مشمول کسر حق بیمه در سال جاری 7 برابر حداقل دستمزد روزانه معادل 3.539.389 ریال تعیین و رعایت موضوع حسب مورد در ماههای31، 30 و 29 روزه الزامی می باشد.
     مسئول حسن اجرای مفاد این بخشنامه، مدیران کل، معاونین، روساء و کارشناسان ارشد استانی و مسئولین واحدهای اجرایی و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تأمین خواهند بود.
و من ا... التوفیق
محمدحسن زدا
سرپرست سازمان تامین اجتماعی

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز