بخشنامه ٢٤/٢ جدید درآمد نحوه اجرای ماده٩٩ آئین نامه اجرائی ماده ٥٠ قانون تامین اجتماعی

نوع : بخشنامه ها / حوزه :
تاریخ تصویب : ١٣٩٥/١٠/١٢
فایل ضمیمه : لینک دانلود

با عنايت به نامگذاري سال ٩٥ بعنوان سال اقدام و عمل از سوي مقام معظم رهبري ودر راستاي اجراي سياستهاي كلان اقتصاد مقاومتی و درجهت بهبود فضاي كسب وكار، حفظ وصیانت ازنيروي انساني شاغل ورونق بخشيدن به فعاليت كليه كارگاهها و فعاليت هاي اقتصادي مشمول قانون تامین اجتماعی و به استناد اصلاحيه مورخ ٢٥‏/٦‏/٧١ مصوب وزارتين دادگستري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در خصوص ماده ٩٩ آيين نامه اجرايي ماده ٥٠ قانون تامين اجتماعي و با عنايت به موافقت هيأت مديره سازمان با پيشنهاد شماره ٩٢٦٩‏/٩٥‏/١٠٠٠ مورخ ٣‏/٩‏/٩٥ اين سازمان طی بند ٦ يكهزارو هفتصدو بيستمين جلسه هيأت مديره مورخ ٣‏/٩‏/٩٥ موضوع مصوبه شماره ٣٠١٢‏/٩٥‏/١١٠٠ مورخ ٩‏/٩‏/٩٥ درخصوص اخذ ضمانت و ساير وثايق به تشخيص سازمان به هنگام تقسيط بدهي معوق اجرایی كارفرمايان مديون ، توجه ادارات كل استان ها را به نكات ذيل معطوف مي دارد:
١‏-به منظور وصول به هنگام مطالبات معوق و تسهيل در عمليات تقسيط بدهي مديونين سازمان، چنانچه با بررسي انجام گرفته توسط واحد اجرائیات شعبه، امكان ارائه ضمانت نامه بانكي توسط كارفرما وجود نداشته باشد، شعب مي توانند به ترتیب اولویت اموال غير منقول، چك، سفته و يا ساير وثايق بعنوان وثيقه و تضمین دريافت نمايند.
  ٢‏-در مورد کارفرمایان مدیون حقوقی چک از سوي خود شرکت با امضاء صاحبان مجاز می بایست اخذ گردد و در رابطه با كارفرمای مديون حقيقي، دريافت چك بابت وثيقه از حساب معتبر كارفرما، به همراه اخذ گزارش گردش حساب ٦ ماهه حساب مورد نظر (گردش مالي آن می بایست متناسب با حجم کل بدهي معوق کارگاه باشد) خواهد بود.
٣‏-چك دریافتی بابت تضمین مي بايست با درج تاریخ سررسید اولین قسط و به مبلغ کل بدهی اجرایی کارگاه و با مهر و امضاء در وجه سازمان از كارفرمای حقيقي يا حقوقي اخذ گردد. (درج شماره بدهي، كد كارگاه و شماره ملي صادر كننده در ظهر چك الزامي است.)  لازم به ياد آوري است اخذ چك دیگری مجاز نمی‌باشد.
تذکر: به هنگام اخذ چک و یا سایر وثایق، صورتجلسه نحوه اجرای ماده ٩٩ آئین نامه اجرایی ماده ٥٠ می‌بایست توسط رئیس یا معاونین بیمه ای و اداری و مالی ، مسئولین اجرائیات ، درآمد و مالی امضاء شعبه و در سوابق مربوطه ضبط گردد.
٤‏-هنگام دريافت چك، فرم شماره يك پيوست این بخشنامه، توسط صادر كننده چك تكميل و پس از ثبت در دبيرخانه شعبه به همراه چك به واحد اجراييات تحويل داده شده و نسبت به تقسيط مطالبات قطعي اقدام گردد.
٥‏- در صورت تقسیط بدهی چنانچه کارفرما هر یک از اقساط را تا سررسید قسط بعدی پرداخت نکند، بدهی تبدیل به حال شده و جرائم مربوطه نسبت به مانده بدهی از تاریخ تبدیل به حال بر اساس تبصره ٢ ماده ١ قانون اصلاح قانون جرائم محاسبه و به همراه مانده بدهي كارفرما و همچنین جرائم مطالبه شده قبلی به نسبت مانده  طبق ماده ٩٦ آئین نامه اجرائی ماده ٥٠ ق . ت .ا، مطالبه و وصول می گردد. واحدهای اجرايي مكلفند سریعاً نسبت به پيگيري و وصول مطالبات از محل  اموال غير منقول، ضمانت بانكي، چك و سایر وثایق وفق مقررات اقدام نمايند.
تذکر: در صورتي كه چك ارسالي به بانك منجر به وصول نگردد، در اين حالت پس از دريافت گواهي عدم پرداخت و نهايتا" تعقيب عمليات اجرايي مي بايست طبق بخشنامه ٢٦٦٨‏/٩٤‏/١٠٠٠ مورخ ١٨‏/٣‏/٩٤ "با موضوع نحوه ساماندهي و پيگيري به موقع مطالبات وچك هاي دريافتي توسط شعب" صورت  پذیرد.
٦‏-از تاریخ صدور این بخشنامه،  بخشنامه ١‏/٢٤ جدید درآمد به شماره ٨٦١٠‏/٩٤‏/١٠٠٠ مورخ ٩‏/٨‏/٩٤ ملغی می‌گردد.
٧‏- شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین مکلف است با هماهنگی اداره کل درآمد حق بیمه  نسبت به طراحی و تکمیل سیستم مربوطه در اسرع وقت اقدام نماید.
      مسئول حسن اجراي اين بخشنامه مديران كل، معاونين بيمه اي و پشتيباني، روسا و كارشناسان ارشد اجراييات ، حقوقی ومالی ادارات كل استان ها، روسا و معاونين و مسئولين ذيربط شعب اجرايي مي باشند.

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز