ارسال مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات محترم وزیران درخصوص تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید

شماره: ۲۰۰/۹۸/۱۴

تاریخ: ۱۳۹۸/۰۲/۳۱

دستورالعمل

 

۱۴

۹۸

تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید

س

 

مخاطبان/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و  استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

مصوبه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات محترم وزیران درخصوص تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید

به پیوست تصویب نامه شماره ۱۷۳۰۸۵/ت ۵۶۳۴۲ هـ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۲ هیات محترم وزیران درخصوص تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید که در ویژه نامه شماره ۱۱۳۸ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۶ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران به چاپ رسیده است به شرح زیر ارسال می گردد:

«در اجرای تبصره ماده (۵) قانون ایجاد شهرهای جدید مصوب ۱۳۸۰- سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهرهای جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی به حساب مالیات های قطعی شده شرکت منظور خواهد شد.»

در اجرای مصوبه مذکور سرمایه گذاری از محل منابع داخلی شرکت های عمران شهر های جدید برای ایجاد فضاهای آموزشی، خدماتی، فرهنگی و مذهبی بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۰ آیین نامه  داخلی هیات دولت مصوب ۱۳۶۸/۰۹/۰۸ پانزده روز پس از درج در روزنامه رسمی کشور( ۱۳۹۸/۰۱/۱۲ به بعد) به حساب مالیات قطعی شده شرکت های موصوف منظور خواهد شد.

 

محمد قاسم پناهی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا:

مطابق بخشنامه

مدت اجرا:

نامحدود

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

 

 

مواد قانونی وابسته
  سابر قوانین...

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز