اصلاحیه دستمزد کارگران ساختمانی دستمزد کارگران ساختمانی 98

معاونین محترم .............
اداره کل تأمین اجتماعی استان.............
مدیران عامل شرکت ها و موسسات تابعه.............

    نظر به اینکه وفق بند «4» یکهزار و هشتصد و پنجاهمین صورتجلسه مورخ 26‏/1‏/98 هیأت محترم مدیره، دستمزد مقطوع کارگران ساختمانی موضوع بند (1) یک هزار و هفتصد و هشتاد و سومین صورتجلسه مورخ 3‏‏/8‏‏/96 کان لم یکن و دستمزدهای مندرج در بند «4» یکهزار و چهارصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ 23‏/10‏/92 مبنای کسر حق بیمه کارگران ساختمانی قرار گرفته، لذا مقتضی است در‌ارتباط با کسر حق بیمه افراد موصوف به ترتیب ذیل اقدام گردد:
‏‏- کارگران درجه یک (کارگرماهر، استادکار) 4‏‏/1 حداقل دستمزد
‏‏- کارگر درجه دو (نیمه ماهر، کمک استاد کار) 3‏‏/1 برابر حداقل دستمزد
‏‏- کارگر درجه سه (کارگر عمومی) 2‏‏/1 برابر حداقل دستمزد
    لازم است مراتب به نحوه شایسته به اطلاع کارگران محترم ساختمانی رسیده و از ابتدای سال 98 حق بیمه افراد موصوف باتوجه به شغل آنان دریافت و تعهدات قانونی را نیز برهمان مبنا ارائه نمایند. بدیهی است این بخشنامه جایگزین بند 9 بخشنامه شماره  158‏‏/98‏‏/1000 مورخ 7‏‏/1‏‏/98 (موضوع دستمزد مبنای کسر حق بیمه درسال 98) قرارخواهد گرفت.
 

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز