بخشنامه: 130/238/دچاپ مطلب نظارت دادستانی انتظامی مالیاتی بر فرآیندحسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1400

شماره: 130/238/د

تاریخ: 1402/02/17

 

ادارات کل امور مالیاتی...

موضوع: نظارت دادستانی انتظامی مالیاتی بر فرآیندحسابرسی مالیاتی عملکرد سال 1400

همانگونه که مطلعید از جمله مطالبات و اهداف مهم سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر، بهبود کیفیت رسیدگی پرونده ­های مالیاتی و تعیین درآمد مشمول مالیات با اتکا به قوانین و مقررات و استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی می ­باشد. از سوی دیگر تخصیص دیر هنگام پرونده­ های مالیاتی به حسابرسان، مشکلاتی همچون تأخیر در رسیدگی ­ها و وصول مالیات، تنظیم گزارش­ های فاقد کیفیت مورد انتظار، اطاله دادرسی، نارضایتی مودیان مالیاتی و بعضا تضییع حقوق آنها را به دنبال خواهد داشت. از این رو دادستانی انتظامی مالیاتی حسب وظایف قانونی خود، آن دسته از پرونده­ هایی که در روزهای پایانی مهلت­ های قانونی به حسابرسان مالیاتی تخصیص داده می ­شوند و یا توسط حسابرسان مورد رسیدگی قرار می ­گیرند را مورد رصد و نظارت ویژه قرار خواهد داد. لذا در این راستا و در خصوص کلیه اظهارنامه ­های عملکرد سال 1400 اعم از منطبق و غیرمنطبق با مقررات که در موعد مقرر قانونی تسلیم شده­ اند و به حسابرسی مالیاتی نیاز دارند، مقرر می ­دارد:

1- مسئولین حوزه کاری حسابرسی و حسابرسان مربوطه موظفند، در خصوص منبع مالیات بر درآمد مشاغل و مستغلات اشخاص حقیقی حداکثر تا پایان اردیبهشت 1402، و مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی حداکثر تا تاریخ 1402/03/15 نسبت به تخصیص موارد قابل حسابرسی و اجرای رسیدگی تا اتمام مرحله اول از گام دوم عملیات حسابرسی اقدام نمایند و پس از تاریخ ­های مذکور، لازم است ابتدا فهرست اظهارنامه­ ها به همراه علت تأخیر بوجود آمده به دفاتر دادستانی مستقر در ادارات کل، کتبا اعلام و سپس سایر اقدامات قانونی جهت رسیدگی صورت پذیرد.

2- دفتر حسابرسی مالیاتی و سایر دفاتر و ادارات مرتبط ستادی، به گونه ­ای اقدام نمایند که کلیه اظهارنامه­ های عملکرد سال 1400 که بایستی توسط مأمورین مالیاتی مورد رسیدگی قرار گیرند (اعم از حسابرسی و یا تحقیقات میدانی و غیرسیستمی) تا مواعد فوق تعیین تکلیف گردیده و امکان تحقق بند یک این دستورالعمل را برای گروه ­های رسیدگی فراهم آورند.

3- مسئولین دفاتر دادستانی موظفند پس از اتمام فرایند رسیدگی و صدور برگ تشخیص مالیاتی، کلیه پرونده ­های مالیاتی موضوع بند یک و نیز پرونده­ هایی که در ده روز پایانی مهلت­ های مقرر قانونی، اوراق تشخیص آنها صادر شده است را با اولویت پرونده ­های با اهمیت، دریافت و از حیث انطباق با قوانین و مقررات به صورت دقیق مورد بررسی و نظارت قرار داده و موارد تخلف از قوانین و نیز اعمال مقررات ماده 270 قانون مالیات­های مستقیم را گزارش نمایند.

بدیهی است دادستانی انتظامی مالیاتی در راستای صیانت از حقوق حقه دولت جمهوری اسلامی، حقوق مودیان مالیاتی و نیز حقوق مأمورین مالیاتی، هرگونه قصور و تضییع حقوق را با جدیت پیگیری خواهد نمود.

سید محسن خوانساریان

دادستان انتظامی مالیاتی

 

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز