بخشنامه: 200/80951/دچاپ مطلب عدم انجام اقدامات اجرایی در خصوص مالیاتهای که در اجرای مقررات تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای قطعی به هیات 216 ارجاع و هنوز رای صادر نگردیده است

شماره: 200/80951/د

تاریخ: 1402/11/18

 

 ادارات کل امور مالیاتی

 

نظر به اینکه حسب بند (3) بخشنامه شماره 69838/200/د مورخ 1402/10/09 که مقرر می دارد:

«برای آن دسته از مودیانی که براساس بررسی­ های صورت­گرفته توسط ادارات امور مالیاتی، مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی مذکور، براساس اطلاعات صحیح موجود در پایگاه ­های اطلاعاتی سازمان برای آن ­ها محاسبه شده است و مودیان مربوطه از تمکین به مالیات مقطوع مندرج در اوراق قطعی خودداری نموده و تقاضای طرح اعتراض و شکایت در مراحل دادرسی مالیاتی را دارند، پرونده مالیاتی این دسته از مودیان در اجرای حکم ماده (216) قانون مالیات­های مستقیم، قابل بررسی و رسیدگی خواهد بود.» در صورت اعتراض مودی به مالیات قطعی که در اجرای مقررات تبصره ماده (100) قانون مالیاتهای مستقیم، به قطعیت رسیده است مراتب قابل رسیدگی در هیات حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده (216) قانون یاد شده می باشد، لذا ادارات کل امور مالیاتی تا زمان تعیین تکلیف و صدور رای قطعی هیات حل اختلاف مالیاتی از اقدامات اجرایی خودداری نمایند.

 

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز