بخشنامه: 200/1402/25چاپ مطلب ابلاغ شیوه نامه اصلاحی موضوع بند (3-1) ماده (3) اصلاحی آئین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 219 ق.م.م

شماره: 200/1402/25

تاریخ: 1402/12/13

بخشنامه

 

25

1402

تبصره 2 ماده 219

م

 

مخاطبان/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ابلاغ شیوه نامه اصلاحی موضوع بند (1-3) ماده (3) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 219 ق.م.م (شماره 214909 مورخ 1402/11/03)

 

در اجرای بند (1-3) ماده (3) اصلاحی آیین نامه اجرایی تبصره (2) ماده 219 ق.م.م به شماره 214909 مورخ 1402/11/03، به پیوست شیوه نامه اجرایی مربوط به شماره 200/22576/ص مورخ 1402/12/07 جهت اجرا ابلاغ می گردد. این بخشنامه جایگزین بخشنامه شماره 200/1400/80 مورخ 1400/12/14 می گردد.

 

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد:

-1داخلی*       -2خارجی*

مرجع پاسخگویی:

دفتر امور مودیان و خدمات مالیاتی      

 

تاریخ اجرا:

1403/01/01

مدت اجرا:

تا اطلاع ثانوی

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

سیستمی

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز