بخشنامه: 200/1403/2چاپ مطلب استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده

شماره: 200/1403/2

تاریخ: 1403/02/10

بخشنامه

 

2

1403

ماده 242 قانون مالیاتهای مستقیم، مواد 17 و 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 و بند (الف) ماده 25 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400

م/الف

 

مخاطبان/ ذینفعان

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

استرداد جرایم مالیاتی که من غیر حق از مودی دریافت شده

در راستای اجرای دادنامه شماره 2080 مورخ 1401/09/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری و پیرو بخشنامه شماره 200/56944/د مورخ 1402/08/21 با موضوع اصلاح مفاد بخشامه تفویض اختیار بخشودگی جرایم و تقسیط بدهی مالیاتی یادآور می شود، وفق مقررات مربوطه، در مواردی که اصل مالیات قابل استرداد تشخیص داده شود، استرداد جرایم متعلقه نیز امری بدیهی بوده و اساسا موضوع بخشودگی این جرایم قابل طرح نخواهد بود، مع الوصف به تبعیت از مفاد دادنامه فوق، مقرر می دارد:

در تمامی مواردی که از اطلاق مقررات صادره; از جمله بند (7) بخشنامه شماره 200/1401/10 مورخ 1401/02/10، بند (8) بخشنامه شماره 200/1401/1 مورخ 1401/01/07، جزء (4) از بند (3) بخشنامه شماره 200/98/45 مورخ 1398/05/27 و بند (2) بخشنامه شماره 200/97/2 مورخ 1397/01/26 و اصلاحیه آن به شماره 200/97/49 مورخ 1397/03/23 با موضوع تفویض اختیار بخشودگی جرایم مالیاتی، این تلقی صورت گرفته باشد که در صورت من غیر حق بودن مطالبه اصل مالیات، بخشودگی جرایم مالیاتی متعلقه، در اختیار سازمان امور مالیاتی است، می بایست وفق احکام قانونی مربوط نسبت به استرداد جرایم فوق به درخواست مودی یا منظور نمودن به حساب مالیات دوره یا دوره های بعدی، اقدام شود.

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

تاریخ اجرا:

مطابق بخشنامه

مدت اجرا:

نامحدود

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

 فیزیکی/سیستمی

         

 

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز