بخشنامه: 200/12296/د بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع مواد (197) و (199) قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فرودین ماه 1403

شماره: 200/12296

تاریخ: 1403/02/30

بخشنامه

   

1403

مواد (191)، (197) و (199) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با فصل مالیات بر درآمد حقوق

م

 

مخاطبان

مدیران کل محترم امور مالیاتی

موضوع

بخشودگی جرائم مالیاتی موضوع مواد (197) و (199) قانون مالیات های مستقیم در خصوص ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فرودین ماه 1403

با عنایت به تغییرات سامانه دریافت فهرست حقوق و دستمزد در اجرای مقررات بند (ث) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و به منظور تکریم مودیان محترم مالیاتی و فراهم نمودن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آن ها، بنا بر اختیار حاصل از مفاد ماده (191) قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد:

ادارات امور مالیاتی موظفند در مورد مودیانی که تا پایان روز یکشنبه مورخ 1403/03/20 نسبت به ارسال فهرست حقوق بگیران خود و پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات آن برای حقوق و مزایای فروردین ماه سال 1403 که تاریخ تخصیص یا پرداخت آن تا پایان 1403/01/31 بوده است، اقدام نمایند، امکان برخورداری صددرصدی بخشودگی جرائم موضوع مواد (197) و (199) قانون مالیات های مستقیم تا تاریخ مذکور را فراهم نمایند.

 

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد:  -1 داخلی *     -2 خارجی

مرجع پاسخگویی:

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز