بخشنامه: 200/17260/د ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فروردین و اردیبهشت سال 1403

شماره: 200/17260/د

تاریخ: 1403/03/19

 

   

1403

مواد (191)، (197) و (199) قانون مالیات های مستقیم در ارتباط با فصل مالیات بر درآمد حقوق

م

 

مخاطبان

مدیران کل امور مالیاتی

موضوع

ارسال فهرست حقوق بگیران و پرداخت مالیات و مزایای حقوق فروردین و اردیبهشت سال 1403

پیرو بخشنامه شماره 200/12296/د مورخ 1403/02/30 و با عنایت به تغییرات سامانه دریافت فهرست حقوق و دستمزد در اجرای مقررات بند (ث) تبصره (15) قانون بودجه سال 1403 کل کشور و به منظور فراهم نمودن زمینه اجرای صحیح تکالیف قانونی برای آنها، بنابر اختیار حاصل از مفاد ماده (191) قانون مالیات های مستقیم، مقرر می دارد:

در مواردی که مودیان محترم مالیاتی تا مواعد مقرر در این بخشنامه، نسبت به «ارسال فهرست حقوق بگیران» و «پرداخت یا ترتیب پرداخت مالیات متعلقه» اقدام نمایند; ادارات امور مالیاتی موظفند امکان برخورداری صد در صدی بخشودگی جرائم موضوع ماده (197) و (199) قانون مالیات های مستقیم را تا مواعد مقرر فراهم نمایند.

- انجام تکالیف مالیاتی مرتبط با «حقوق و مزایای فروردین ماه» تا 1403/04/16

- انجام تکالیف مالیاتی مرتبط با «حقوق و مزایای اردیبهشت ماه» تا 1403/04/23

 

سید محمدهادی سبحانیان

رئیس کل امور مالیاتی کشور

دامنه کاربرد:  -1 داخلی  *         -2 خارجی

مرجع پاسخگویی:

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز