بخشنامه شماره: 200/94/75فهرست نهادهاي انقلاب اسلامي

به موجب بند (هـ) ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم، کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي نهادهاي انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف است. تشخيص نهادهاي انقلاب اسلامي با هيات وزيران مي باشد. از آنجاييکه مطابق نامه شماره 81430-2141 مورخ 23-6-1394 دبير محترم هيات دولت (تصوير پيوست) ، فهرست نهادهاي انقلاب اسلامي موضوع تصويبنامه شماره 116462/ت 255 مورخ 6-4-1368 هيات محترم وزيران از تاريخ صدور تاکنون تغييراتي نداشته است، لذا فهرست مذکور به شرح زيرکماکان به قوت خود باقي است. ضمناً هرگونه تغيير در فهرست مذکور منوط به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات محترم وزيران خواهد بود.

1-       دفتر تبليغات قم

2-       سازمان تبليغات اسلامي

3-       شوراي عالي انقلاب فرهنگي

4-       جهاد دانشگاهي

5-       بنياد شهيد انقلاب اسلامي

6-       کميته امداد امام خميني

7-       بنياد پانزده خرداد

8-       بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي( به موجب مصوبه شماره 2079-7/ت /1035 مورخ 12-12-1368هيات وزيران، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي درتصويبنامه هاي هيات وزيران به عبارت بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي اصلاح گرديده است)

9-       بنياد مسکن انقلاب اسلامي

                                                                                             

                                                                                                                     علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

You have no rights to post comments

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز