بخشنامه 133/93/200:ابلاغ قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني

 

   
   

شماره:133/93/200

تاريخ: 29/11/1393

پيوست:

 

بخشنامه

 

133

93

اصلاح ماده(5) قانون بيمه تامين اجتماعي

س

 

مخاطبين/ ذينفعان

امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالياتي

موضوع

ابلاغ قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني

 

به پيوست قانون اصلاح ماده (5) قانــــون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني مشتمل بر ماده واحده مصوب 16/9/1393 به شرح ذيل جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ مي­گردد:

ماده واحده-ماده (5) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني مصوب 14/12/1387 و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح مي­شود:

ماده 5- سازمان تامين اجتماعي مکلف است با دريافت هفت درصد (7%) حق بيمه سهم بيمه شده (از کارگر)و پانزده درصد(15%) مجموع عوارض صدور پروانه (ازمالک) نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام کارگران ساختماني اقدام کند.درصورت عدم تامين منابع لازم جهت گسترش پوشش بيمه اي کارگران با تصويب هيات وزيران، افزايش سقف مجموع عوارض تابيست درصد (20%) بلامانع است.

تبصره 1- درصورت درخواست متقاضي دريافت پروانه، سازمان تامين اجتماعي مکلف است حق بيمه کارگران ساختماني را بر مبناي حق بيمه سهم کارفرما در زمان صدرو پروانه ساختماني تامدت سه سال و بدون دريافت سود، تقسيط کند.ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسيد پرداخت حق بيمه و اخذ پروانه است.درهر حال صدور پايان کار منوط به ارائه مفاصا حساب مي باشد.تاخير در پرداخت اقساط حق بيمه مشمول جريمه مانند تاخير پرداخت ساير حق بيمه ها مي­شود.

تبصره 2- سازمان تامين اجتماعي مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه يک بار به کميسيونهاي بهداشت و درمان ، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.

تبصره3- مراکز ديني از قبيل مساجد وتکايا، حسينيه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده وسهم کارفرما از محل ماده (5) قانون تامين مي­شود.

علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز