ابلاغ دادنامه شماره 262 و 263 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال بند 5-1 دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468/ص مورخ 1390/10/27 موضوع دادنامه شماره 205 الی 208 مورخ 1394/03/04 به زمان تصویب مصوبه

شماره: 210/99/32

تاریخ: 1399/04/07

بخشنامه

 

32

99

169

م

 

مخاطبان/ ذینفعان

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ابلاغ دادنامه شماره 262 و 263 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تسری ابطال بند 5-1 دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468/ص مورخ 1390/10/27 موضوع دادنامه شماره 205 الی 208 مورخ 1394/03/04 به زمان تصویب مصوبه

به پیوست تصویر دادنامه شماره 262 و 263 مورخ 1399/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، که به منظور رفع تعارض از دادنامه شماره 205 الی 208 مورخ 1394/03/04 و دادنامه شماره 379 مورخ 1396/04/27 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شده است برای اجرا ابلاغ می شود.

مستفاد از متن دادنامه شماره 262 و 263 مورخ 1396/02/16 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بند 5-1 دستورالعمل اجرایی شماره 200/24468/ص مورخ 1390/10/27 سازمان امور مالیاتی کشور موضوع دادنامه شماره 205 الی 208 مورخ 1394/03/04 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می شود. بر این اساس، بند (3) بخشنامه شماره 200/94/45 مورخ 1394/04/24 بدین شرح اصلاح می شود::«اصلاحات فوق از تاریخ 1391/01/01 اجرایی می باشد.»

محمود علیزاده

معاون حقوقی و فنی مالیاتی

تاریخ اجرا: مطابق بخشنامه

مدت اجرا: نامحدود

مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ: فیزیکی/سیستمی

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز