عدم احتساب درآمد ( مابه التفاوت حاصل از افزايش قيمت داروهايي که امکان سوء مصرف دارند) در محاسبه ماليات توليد کنندگان داروهاي مزبور( دريافت کنندگان وجوه ) با توجه به احکام بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پ

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با مالیاتهای مستقیم: 147

 

 

 

شماره: 86-94-200

تاريخ: 26-08-1394

 

 

بخشنامه

 

 

86

94

147

م

 

مخاطبين/ذينفعان

امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالياتي

موضوع

عدم احتساب درآمد ( مابه التفاوت حاصل از افزايش قيمت داروهايي که امکان سوء مصرف دارند) در محاسبه ماليات توليد کنندگان داروهاي مزبور( دريافت کنندگان وجوه ) با توجه به احکام بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور و حکم بند الف ماده 37 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده در خصوص اجراي حکم بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور که منابع درآمدي آن در جداول پيوست قوانين بودجه سنواتي 1389 و 1390 در رديف درآمد عمومي 140208 نزد خزانه داري کل کشور درج و همچنين با توجه به حکم بند الف ماده 37  قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران که تحت همين رديف در پيوست قوانين بودجه سنواتي 1391 لغايت 1394 درج گرديده است، بدينوسيلهمقرر مي دارد:

به موجب حکم بند 12 مذکور،"به دولت اجازه داده مي شود که با تصويب کميسيون قيمت گذاري دارو موضوع ماده (20) قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و داروئي و مواد خوردني و آشاميدني تا صد درصد (100%) قيمت داروهايي که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اعلام و به تصويب دولت مي رسد را افزايش داده و مابه التفاوت حاصل از اين افزايش را از توليد کنندگان داروي مربوطه اخذ و به رديف درآمد عمومي 140208 نزد خزانه داري کل کشور واريز نمايد. معادل صددرصد درآمد مزبور تا سقف يک هزار ميليارداز محل رديف 19-520000 دراختياروزارت مزبورقرار مي گيرد  تا براي کاهش قيمت داروهاي بيماريهاي صعب العلاج به صورت يارانه پرداخت نمايند".
بنابراين وجوه دريافتي توليد کنندگان مزبور که در اجراي مقررات قانوني مذکور به حساب درآمد عمومي به شرح رديف فوق واريز مي گردد به عنوان درآمد اين اشخاص (دريافت کنندگان وجوه) در محاسبه ماليات آنان منظور نخواهد شد.

در اين ارتباط مقتضي است ادارات امور مالياتي مربوط ضمن اخذ مستندات و اسناد و مدارک پرداخت وجوه ياد شده به حساب خزانه، برابر مقررات اقدام نمايند.49-26/7

                                                              علي عسکري

رييس کل سازمان امور مالياتي کشور

 

تاريخ اجرا :  از ابتداي سال 1388

مدت اجرا :  1388 لغايت 1394

مرجع ناظر : دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ي ابلاغ : فيزيکي/ سيستمي

لطفا هرگونه ابهام و توضيح را از طريق شماره تلفن 39902524 با دفتر فني و حسابرسي  مالياتي مطرح و پيگيري نماييد.     

 

 

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز