آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395کل کشور در خصوص صدور اسناد اوراق تسويه خزانه براي بدهي ها و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني

نوع:بخشنامه

مواد مرتبط با سایر قوانین: سابر قوانين

 

 

 

 

شماره:77-95-230

تاريخ: 04-11-1395

بخشنامه

 

77

95

آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395کل کشور

س

 

 

مخاطبين/ذينفعان

امور مالياتي شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالياتي

موضوع

 آيين نامه اجرايي بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395کل کشور در خصوص صدور اسناد اوراق تسويه خزانه براي بدهي ها و مطالبات اشخاص حقيقي و حقوقي خصوصي و تعاوني

    بدينوسيله تصويب نامه شماره 53944/ت 52316 هـ مورخ 10/05/1395 هيأت محترم وزيران موضوع آئين نامه اجرايي بند (و) تبصره (5) قانون بودجه سال 1395 کل کشور مبني بر صدور اسناد اوراق تسويه خزانه به منظور تسويه بدهي هاي قطعي دولت به اشخاص متقاضي با مطالبات قطعي دولت از اشخاص مذکور، براي اطلاع و اقدام لازم ابلاغ مي گردد.

نادر جنتي

معاون مالياتهاي مستقيم

تاريخ اجرا: مطابق آئين نامه اجرايي

مدت اجرا:تا پايان سال 1395

مرجع ناظر:دادستاني انتظامي مالياتي

نحوه ابلاغ: فيزيکي/سيستمي

لطفا هرگونه ابهام و توضيح را از طريق دفتر حسابداري و وصول ماليات پيگيري نماييد.

             
                 

 

 


دانلود و ذخيره پيوستهاي مربوط به سند يافت شده  
                   

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز