اجرای مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/02/07 و 1398/02/28

شماره: 200/98/19

تاریخ: 1398/03/13

بخشنامه

 

19

98

ماده 167، بند«ز» تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 137، ماده 218

م

 

مخاطبان/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

اجرای مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/02/07 و 1398/02/28

با توجه به مفاد مصوبات سی و یکمین و سی و دومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ 1398/02/07 و 1398/02/28 بدینوسیله مقرر می گردد:

1-­ تا پایان سال 1398 مدت زمان تقسیط مندرج در ماده 167 قانون مالیات های مستقیم، صرفا برای بنگاههای تولیدی غیردولتی که برنامه احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید رسیده است، به حداکثر شصت ماه افزایش می یابد.

2-­ استفاده از مفاد بند «ز» تبصره 10 ماده واحده قانون بودجه سال 1397 درخصوص انتقال مازاد تجدید ارزیابی شرکتها به حساب افزایش سرمایه، تا پایان سال 1398 تمدید می گردد.

3-­ به ستاد تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده می شود تا به منظور جلوگیری از تعطیلی بنگاههای تولیدی که طرح احیای تولید و ساماندهی مالی آنها به تایید آن ستاد رسیده است، نسبت به تعویق یکساله اجرائیه هایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی علیه بنگاههای مذکور صادر گردیده، در صورت تعیین تکلیف، استمهال و تقسیط بدهی توسط ستاد اقدام نماید. سازمان امور مالیاتی  می تواند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید، نسبت به تعویق اجراییه های مربوطه اقدام نماید.

 

محمدقاسم پناهی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا:

مطابق بخشنامه

مدت اجرا:

مطابق بخشنامه

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

 فیزیکی/سیستمی

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
  ماده 167- وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به مودیانی که قادر به پرداخت بدهی مالیاتی خود اعم از اصل و ج...
 
ماده 218 ـ آیین‌نامة مربوط به قسمت وصول مالیات توسط‌ وزارتخانه‌های‌ امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تصویب و توسط ‌وزارت امور ا...

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز