ابلاغ رأی شماره 86 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 30562/ت49128 هـ مورخ 1392/02/15 هیات وزیران درخصوص پروژه های مسکن مهر

شماره: 200/98/22

تاریخ: 1398/03/13

بخشنامه

 

22

98

مواد 105 و 106

م

 

مخاطبان/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ابلاغ رأی شماره 86  هیات عمومی دیوان عدالت اداری موضوع ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 30562/ت49128 هـ مورخ 1392/02/15 هیات وزیران درخصوص پروژه های مسکن مهر

به پیوست تصویر دادنامه شماره 86 مورخ 1398/01/27 درخصوص رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 2 تصویب نامه شماره 30562/ت49128 هـ مورخ 1392/02/15 هیأت محترم وزیران موضوع بخشنامه شماره 200/23158 مورخ 1392/02/19 در ارتباط با میزان مالیات پروژه های مسکن مهر که طی شماره 1157 مورخ 1398/02/28 در روزنامه رسمی منتشر گردیده است، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم ارسال می گردد:

«با توجه به حکم مقرر در اصل 51  قانون اساسی مبنی بر لزوم تعیین معافیت های مالیاتی بر اساس حکم قانونگذار و با لحاظ حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که بر اساس آن مقرر شده « برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت مالیاتی و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است، برای اشخاص حقیقی و حقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده 222 این قانون طی سالهای اجرای برنامه ممنوع است،» بنابراین بند 2 مصوبه شماره 30562/ت49128 هـ مورخ 1392/02/15 هیأت وزیران که براساس آن میزان مالیات پروژه های مسکن مهر بابت هر واحد حداکثر سه میلیون ریال تعیین شده و پروژه های فوق از هر گونه مالیات دیگر جز مالیات بر ارزش افزوده معاف اعلام شده، مغایر با اصل 51  قانون اساسی و حکم مقرر در تبصره بند الف ماده 117 قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عنوان قانون برنامه حاکم در زمان وضع مصوبه مورد شکایت است و در اجرای بند ب ماده 84  قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 و ضمن نقض رأی شماره 96-1397/04/31 هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88  قانون یاد شده، حکم بر ابطال بند 2 مصوبه مورد اعتراض صادر می شود.»

محمدقاسم پناهی

سرپرست سازمان امور مالیاتی کشور

 

مدت اجرا:

نامحدود

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 
ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران...
 
ماده 106- درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی (به‌استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقر...

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز