ارسال مصوبه شماره 25071/ت 54991 ه مورخ 1398/03/01 هیات محترم وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا

شماره: 230/98/27

تاریخ: 1398/03/27

 

 

 

 

بخشنامه

 

27

98

آیین نامه حمایت از شرکتهای نوپا

س

 

 

مخاطبین/ ذینفعان

 

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

موضوع

ارسال مصوبه شماره 25071/ت 54991 ه مورخ  1398/03/01 هیات محترم وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا

ضمن ارسال تصویب نامه  شماره 25071/ت 54991 ه مورخ  1398/03/01 هیات محترم وزیران درخصوص آیین نامه حمایت از شرکت های نوپا، مواد 2 و 10 آیین نامه مذکور، به شرح ذیل جهت اطلاع و اقدام لازم اعلام می گردد.

«ماده 2-صدور پروانه بهره برداری فناوری اطلاعات توسط وزارت انجام می شود.

ماده 10-در صورتی که شرکت های مورد حمایت ساکن مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتاب دهنده ها باشند، سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی مکلفند نسبت به تخصیص شناسه (کد)های مودی و کارگاهی اقدام نمایند. صدور هرگونه مفاصا حساب شناسه (کد)های مزبور با رعایت قوانین و مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره-فهرست مراکز رشد، فضاهای کاری اشتراکی و شتابدهنده ها توسط کارگروهی مرکب از وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی و فناوری رییس جمهور و سازمان های امور مالیاتی کشور و تأمین اجتماعی اعلام می شود.»

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

 

 

تاریخ اجرا:

وفق بخشنامه

مدت اجرا:

نامحدود

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز