ابلاغ تصویب نامه شماره 37229/ت 55839هـ مورخ 1398/04/01 هیئت وزیران

شماره: 200/98/59

تاریخ: 1398/06/30

بخشنامه

 

59

98

ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم

م

 

مخاطبین/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران(ادارات امور مالیاتی شهرستان های استان تهران)

اداره کل امور مالیاتی ...

موضوع

ابلاغ تصویب نامه شماره 37229/ت 55839هـ مورخ 1398/04/01 هیئت وزیران

به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 37229/ت 55839هـ مورخ 1398/04/01 هیئت وزیران مبنی بر مجازبودن سازمان امور مالیاتی کشور به در اختیار قراردادن اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات ماده (169) مکرر قانون مالیات های مستقیم با رعایت طبقه بندی مربوط و در حد نیاز مرکز آمار از طریق دفتر اطلاعات مالیاتی، ابلاغ می شود.

امیدعلی پارسا

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

تاریخ اجرا:

مدت اجرا:

نامحدود

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

بخشنامه ها و دستورالعمل های منسوخ(شماره و تاریخ): ندارد

لطفا هر گونه ابهام و توضیح را از طریق شماره تلفن 25-39903924 دفتر پژوهش و برنامه ریزی پیگیری نمایید .

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز