ابلاغ اصلاحیه تصویب نامه شماره 53970/ت52406 هـ مورخ 1395/05/10 هیأت وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها

شماره: 230/98/60

تاریخ: 1398/06/31

بخشنامه

 

60

98

ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی... مصوب 1391

س

 

مخاطبین/ ذینفعان

 امور مالیاتی شهر و استان تهران

اداره کل امور مالیاتی

موضوع

ابلاغ اصلاحیه تصویب نامه شماره  53970/ت52406 هـ مورخ 1395/05/10 هیأت وزیران در خصوص تجدید ارزیابی داراییها

پیرو بخشنامه شماره 230/34283/د مورخ 1395/09/06 به پیوست تصویر تصویب نامه شماره 66066/ت 56545هـ مورخ 1398/05/28 هیأت وزیران در خصوص اصلاح تصویب نامه شماره 53970/ت52406 هـ مورخ 1395/05/10 هیأت وزیران موضوع آیین نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی ... مصوب 1391 جهت اطلاع و اقدام مقتضی ارسال می گردد.

نادر جنتی

معاون مالیاتهای مستقیم

 

تاریخ اجرا:

وفق بخشنامه

مدت اجرا:

نامحدود

مرجع ناظر:

دادستانی انتظامی مالیاتی

نحوه ابلاغ:

فیزیکی/سیستمی

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز