ارسال دادنامه شماره 140009970905810490 مورخ 1400/03/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال تبصره ماده 7 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 181 قانون مالیاتهای مستقیم

شماره: 10411/200

تاریخ: 21/09/1400

 

امور مالیاتی شهر و استان تهران

ادارات کل امور مالیاتی

 

به پیوست تصویر دادنامه شماره 140009970905810490 مورخ 1400/03/11 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری متضمن رأی آن هیأت درخصوص ابطال تبصره ماده 7 آیین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 ماده 181 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 1394/04/31، جهت اجرا ارسال می شود.

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز