بخشودگی بدهی های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیاتی های مستقیم (اعمال بخشودگی چهل میلیون ریال)

شماره: 200/46406/د

تاریخ: 1401/07/30

 

مدیران کل محترم امور مالیاتی

 

پیرو بخشنامه شماره 200/1401/40 مورخ 1401/07/23، موضوع بخشودگی بدهی‌های مالیاتی موضوع تبصره ماده 130 قانون مالیات‌های مستقیم اصلاحی مصوب 1394 مقرر می‌دارد:

حسب موافقت وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی، آن دسته از بدهی‌های مالیاتی که سال تحصیل درآمد مربوط یا تعلق آن‌ها حسب مورد قبل از سال 1381 باشد، تا سقف چهل میلیون ریال برای هر مودی بخشوده شده است. هم‌چنین بخشودگی جرایم مودیان مزبور تا صددرصد به مدیران کل محترم امور مالیاتی ذی‌ربط تفویض می‌شود. لذا ضرورت دارد ادارات کل امور مالیاتی نسبت به اختتام پرونده مودیان با شرایط مزبور اقدام و گزارش اقدامات به عمل آمده را حداکثر تا پایان آذر ماه طبق فرم اکسل پیوست (ارقام به ریال و از هرگونه تغییر در فرم پیوست خودداری گردد) به معاونت درآمدهای مالیاتی اعلام نمایند.

شایان ذکر است مودیانی که بدهی مالیاتی سال‌های قبل از سال 1381 آن‌ها مازاد بر چهل میلیون ریال باشد در صورت پرداخت بدهی مالیاتی مازاد بر سقف مزبور از شرایط یاد شده بهره‌مند خواهند شد.

 

داود منظور

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

You have no rights to post comments

ورود به سایتآخرین قوانین مالیاتی

خلاصه آمار سایت

 

اوقات شرعی

تقویم روز

سخنی پند آموز